7 straipsnis

Sutikimo sąlygos

  • Kai duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, duomenų valdytojas turi galėti įrodyti, kad duomenų subjektas davė sutikimą, kad bÅ«tų tvarkomi jo asmens duomenys.
  • Jeigu duomenų subjekto sutikimas duodamas raÅ¡ytiniu pareiÅ¡kimu, susijusiu ir su kitais klausimais, praÅ¡ymas duoti sutikimą pateikiamas tokiu bÅ«du, kad jis bÅ«tų aiÅ¡kiai atskirtas nuo kitų klausimų, pateiktas suprantama ir lengvai prieinama forma, aiÅ¡kia ir paprasta kalba. Jokia tokio pareiÅ¡kimo dalis, kuria pažeidžiamas Å¡is reglamentas, nėra privaloma.
  • Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atÅ¡aukti savo sutikimą. Sutikimo atÅ¡aukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atÅ¡aukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieÅ¡ jam duodant sutikimą. AtÅ¡aukti sutikimą turi bÅ«ti taip pat lengva kaip jį duoti.
  • Vertinant, ar sutikimas duotas laisva valia, labiausiai atsižvelgiama į tai, ar, inter alia, sutarties vykdymui, įskaitant paslaugos teikimą, yra nustatyta sąlyga, kad turi bÅ«ti duotas sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie nėra bÅ«tini tai sutarčiai vykdyti.