23 straipsnis

Apribojimai

 • Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui, teisėkÅ«ros priemone gali bÅ«ti apribotos 12–22 straipsniuose ir 34 straipsnyje, taip pat 5 straipsnyje tiek, kiek jo nuostatos atitinka 12–22 straipsniuose numatytas teises ir prievoles, nustatytos prievolės ir teisės, kai tokiu apribojimu gerbiama pagrindinių teisių ir laisvių esmė ir jis demokratinėje visuomenėje yra bÅ«tina ir proporcinga priemonė siekiant užtikrinti:
  • a) nacionalinį saugumą;
  • b) gynybą;
  • c) visuomenės saugumą;
  • d) nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją;
  • e) kitus Sąjungos ar valstybės narės svarbius tikslus, susijusius su bendrais vieÅ¡aisiais interesais, visų pirma svarbiu ekonominiu ar finansiniu Sąjungos ar valstybės narės interesu, įskaitant pinigų, biudžeto bei mokesčių klausimus, visuomenės sveikatą ir socialinę apsaugą;
  • f) teismų nepriklausomumo ir teismo proceso apsaugą;
  • g) reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos;
  • h) stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi su vieÅ¡osios valdžios funkcijų vykdymu a- e ir g punktuose nurodytais atvejais;
  • i) duomenų subjekto apsaugą arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
  • j) civilinių ieÅ¡kinių vykdymo užtikrinimą.
 • Visų pirma visose 1 dalyje nurodytose teisėkÅ«ros priemonėse pateikiamos konkrečios nuostatos, susijusios tam tikrais atvejais bent su:
  • a) duomenų tvarkymo tikslais arba duomenų tvarkymo kategorijomis,
  • b) asmens duomenų kategorijomis,
  • c) nustatytų apribojimų apimtimi,
  • d) apsaugos priemonėmis, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui arba neteisėtam susipažinimui su duomenimis ar jų perdavimui,
  • e) duomenų valdytojo arba duomenų valdytojų kategorijų apibÅ«dinimu,
  • f) saugojimo laikotarpiais ir taikytinomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo arba duomenų tvarkymo kategorijų pobÅ«dį, aprėptį ir tikslus,
  • g) pavojais duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, ir
  • h) duomenų subjektų teise bÅ«ti informuotiems apie apribojimą, nebent tai pakenktų apribojimo tikslui.