Член 23

Ограничения

 • В правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора или обработващия лични данни, чрез законодателна мярка може да се ограничи обхватът на задълженията и правата, предвидени в членове 12—22 и в член 34, както и в член 5, доколкото неговите разпоредби съответстват на правата и задълженията, предвидени в членове 12—22, когато подобно ограничение е съобразено със същността на основните права и свободи и представлява необходима и пропорционална мярка в едно демократично общество с цел да се гарантира:
  • a) националната сигурност;
  • б) отбраната;
  • в) обществената сигурност;
  • г) предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност;
  • д) други важни цели от широк обществен интерес за Съюза или за държава членка, и по-специално важен икономически или финансов интерес на Съюза или на държава членка, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност;
  • е) защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства;
  • ж) предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните кодекси при регламентираните професии;
  • з) функция по наблюдението, проверката или регламентирането, свързана, дори само понякога, с упражняването на официални правомощия в случаите, посочени в букви а)—д) и ж);
  • и) защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица;
  • й) изпълнението по гражданскоправни искове.
 • По-специално, всяка законодателна мярка, посочена в параграф 1, съдържа специални разпоредби най-малко, където е целесъобразно, по отношение на:
  • a) целите на обработването или категориите обработване;
  • б) категориите лични данни;
  • в) обхвата на въведените ограничения;
  • г) гаранциите за предотвратяване на злоупотреби или незаконен достъп или предаване;
  • д) спецификацията на администратора или категориите администратори;
  • е) периодите на съхранение и приложимите гаранции, като се вземат предвид естеството, обхватът и целите на обработването или категориите обработване;
  • ж) рисковете за правата и свободите на субектите на данни; и
  • з) правото на субектите на данни да бъдат информирани за ограничаването, освен ако това би било в разрез с целта на ограничаването.