Член 74

Задачи на председателя

  • Председателят има следните задачи:
    • a) да свиква заседанията на Комитета и да изготвя дневния ред;
    • б) да уведомява водещия надзорен орган и засегнатите надзорни органи за решенията, приети от Комитета съгласно член 58а;
    • в) да осигурява своевременното изпълнение на задачите на Комитета, по-специално във връзка с механизма за съгласуваност, посочен в член 63.
  • Комитетът определя разпределението на задачите между председателя и заместник-председателите в своя процедурен правилник.