Член 94

Отмяна на Директива 95/46/ЕО

  • Директива 95/46/EО се отменя, считано от 25 май 2018 г.
  • Позоваванията на отменената директива се тълкуват като позовавания на настоящия регламент. Позоваванията на Работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена по силата на член 29 от Директива 95/46/ЕО, се тълкуват като позовавания на Европейския комитет по защита на личните данни, създаден с настоящия регламент.