Член 53

Общи условия за членовете на надзорния орган

 • Държавите членки предвиждат, че всеки член на техните надзорни органи се назначава по прозрачна процедура от:
 • — парламента;

  — правителството;

  — държавния глава; или

  — независим орган, който съгласно правото на държавата членка е натоварен да извършва назначенията.

 • Всеки член трябва да има квалификациите, опита и уменията, по-специално в областта на защитата на личните данни, необходими, за да изпълнява своите задължения и да упражнява своите правомощия.
 • Задълженията на даден член приключват при изтичането на мандата му, подаването на оставка или задължителното му пенсиониране в съответствие с правото на съответната държава членка.
 • Член на надзорния орган се освобождава само в случай на тежко провинение или ако престане да отговаря на необходимите условия за изпълнение на задълженията.