Член 54

Правила за създаването на надзорния орган

 • Всяка държава членка урежда със закон всичко от по-долу посоченото:
  • a) създаването на всеки надзорен орган;
  • б) необходимите квалификации и условия за допустимост за назначаването на членовете на всеки надзорен орган;
  • в) правилата и процедурите за назначаването на член или членовете на всеки надзорен орган;
  • г) продължителността на мандата на члена или членовете на всеки надзорен орган, която е не по-малко от четири години, с изключение на първите назначения след 24 май 2016 г., някои от които може да са за по-кратък срок, когато това е необходимо, за да се защити независимостта на надзорния орган посредством процедура за постепенно назначаване;
  • д) дали и ако да — за колко мандата — се допуска преназначаване на члена или членовете на всеки надзорен орган;
  • е) условията, регламентиращи задълженията на члена или членовете и на персонала на всеки надзорен орган, забранените действия, функции и облаги, които са несъвместими с тези задължения по време на мандата и след неговото приключване, и правилата, от които се ръководи прекратяването на трудовите правоотношения.
 • Както по време на мандата си, така и след неговото приключване, членът или членовете и персоналът на всеки надзорен орган, в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, са обвързани от задължението за опазване на професионална тайна по отношение на всяка поверителна информация, която е стигнала до тяхното знание в хода на изпълнението на техните задачи или упражняването на техните правомощия. По време на техния мандат това задължение за опазване на професионалната тайна се прилага по-специално по отношение на подаването на сигнали от физически лица за нарушения на настоящия регламент.