54. pants

Noteikumi par uzraudz─źbas iest─üdes izveidi

 • Katra dal─źbvalsts ties─źbu aktos paredz visu turpm─ük min─ôto:
  • a) katras uzraudz─źbas iest─üdes izveidi;
  • b) kvalifik─üciju un atbilst─źbas nosac─źjumus, kas izvirz─źti iecel┼íanai par locekli katr─ü no uzraudz─źbas iest─üd─ôm;
  • c) noteikumus un proced┼źras locek─╝a vai locek─╝u iecel┼íanai katr─ü uzraudz─źbas iest─üd─ô;
  • d) t─üdu locek─╝a vai locek─╝u amata pilnvaru laiku katr─ü uzraudz─źbas iest─üd─ô, kur┼í nav maz─üks par ─Źetriem gadiem, iz┼ćemot pirmo iecel┼íanu p─ôc 2016.┬ágada 24.┬ámaija, kad da─╝─ôji var iecelt uz ─źs─üku laiku, ja tas ir nepiecie┼íams, lai aizsarg─ütu uzraudz─źbas iest─üdes neatkar─źbu, ┼íim nol┼źkam amat─ü iecel┼íanas proced┼źru r─źkojot ar laika nob─źdi;
  • e) to, vai katras uzraudz─źbas iest─üdes locekli vai locek─╝us var atk─ürtoti iecelt amat─ü un, ja var, tad uz cik pilnvaru termi┼ćiem;
  • f) nosac─źjumus attiec─źb─ü uz katras uzraudz─źbas iest─üdes locek─╝a vai locek─╝u un person─üla pien─ükumiem, aizliegumus attiec─źb─ü uz r─źc─źbu, ie┼ćemamajiem amatiem un priek┼íroc─źb─üm, kas nav ar tiem savienojami, esot amat─ü un p─ôc pilnvaru termi┼ća beig─üm, un noteikumus attiec─źb─ü uz nodarbin─üt─źbas p─ürtrauk┼íanu.
 • Katras uzraudz─źbas iest─üdes loceklis vai locek─╝i un person─üls saska┼ć─ü ar Savien─źbas vai dal─źbvalsts ties─źbu aktiem iev─ôro pien─ükumu glab─üt dienesta nosl─ôpumu, gan esot amat─ü, gan ar─ź p─ôc pilnvaru termi┼ća beig─üm, attiec─źb─ü uz jebk─üdu konfidenci─ülu inform─üciju, ko tie ir ieguvu┼íi, pildot savus amata pien─ükumus vai ─źstenojot pilnvaras. Vi┼ću pilnvaru laik─ü min─ôtais pien─ükums glab─üt dienesta nosl─ôpumu jo ─źpa┼íi attiecas uz fizisku personu zi┼ćojumiem par ┼í─źs regulas p─ürk─üpumiem.