80. pants

Datu subjektu pārstāvība

  • Datu subjektam ir tiesÄ«bas pilnvarot bezpeļņas struktÅ«ru, organizāciju vai apvienÄ«bu, kura ir pienācÄ«gi izveidota saskaņā ar dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, kuras statÅ«tos noteiktie mērÄ·i atbilst sabiedrÄ«bas interesēm un kura darbojas datu subjekta tiesÄ«bu un brÄ«vÄ«bu aizsardzÄ«bas jomā, lai attiecÄ«bā uz viņu personas datu aizsardzÄ«bu viņa vārdā iesniegtu sÅ«dzÄ«bu, viņa vārdā Ä«stenotu 77., 78. un 79. pantā minētās tiesÄ«bas un viņa vārdā Ä«stenotu 82. pantā minētās tiesÄ«bas saņemt kompensāciju, ja to paredz dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu akti.
  • DalÄ«bvalstis var paredzēt, ka jebkurai šā panta 1. punktā minētajai struktÅ«rai, organizācijai vai apvienÄ«bai neatkarÄ«gi no datu subjekta dotā pilnvarojuma ir tiesÄ«bas minētajā dalÄ«bvalstÄ« iesniegt sÅ«dzÄ«bu uzraudzÄ«bas iestādei, kura ir kompetenta, ievērojot 77. pantu, un Ä«stenot tiesÄ«bas, kas minētas 78. un 79. pantā, ja tā uzskata, ka apstrādes rezultātā pārkāptas datu subjekta tiesÄ«bas saskaņā ar Å¡o regulu.