60. pants

Sadarbība starp vadošo uzraudzības iestādi un citām attiecīgajām uzraudzības iestādēm

 • Vadošā uzraudzÄ«bas iestāde sadarbojas ar citām attiecÄ«gajām uzraudzÄ«bas iestādēm saskaņā ar Å¡o pantu nolÅ«kā panākt konsensu. Vadošā uzraudzÄ«bas iestāde un attiecÄ«gās uzraudzÄ«bas iestādes savstarpēji apmainās ar visu bÅ«tisko informāciju.
 • Vadošā uzraudzÄ«bas iestāde jebkurā laikā var lÅ«gt citām attiecÄ«gajām uzraudzÄ«bas iestādēm sniegt savstarpēju palÄ«dzÄ«bu saskaņā ar 61. pantu un var veikt kopÄ«gas operācijas saskaņā ar 62. pantu, jo Ä«paÅ¡i nolÅ«kā veikt izmeklēšanu vai uzraudzÄ«t pasākuma Ä«stenoÅ¡anu saistÄ«bā ar pārzini vai apstrādātāju, kas veic uzņēmējdarbÄ«bu citā dalÄ«bvalstÄ«.
 • Vadošā uzraudzÄ«bas iestāde nekavējoties nosÅ«ta attiecÄ«go informāciju par lietu citām attiecÄ«gajām uzraudzÄ«bas iestādēm. Tā nekavējoties nosÅ«ta citām attiecÄ«gajām uzraudzÄ«bas iestādēm lēmuma projektu, lai saņemtu to atzinumu un pienācÄ«gi ņemtu vērā to viedokli.
 • Ja kāda no citām attiecÄ«gajām uzraudzÄ«bas iestādēm četru nedēļu laikā pēc konsultēšanās saskaņā ar šā panta 3. punktu izsaka bÅ«tisku un motivētu iebildumu par lēmuma projektu, vadošā uzraudzÄ«bas iestāde, ja tā neņem vērā bÅ«tisku un motivētu iebildumu vai uzskata, ka iebildums nav bÅ«tisks vai motivēts, iesniedz lietu izskatÄ«Å¡anai saskaņā ar 63. pantā minēto konsekvences mehānismu.
 • Ja vadošā uzraudzÄ«bas iestāde ir nolēmusi piekrist izteiktajam bÅ«tiskajam un motivētajam iebildumam, tā citām attiecÄ«gajām uzraudzÄ«bas iestādēm nosÅ«ta pārskatÄ«tu lēmuma projektu atzinuma saņemÅ¡anai. Uz minēto pārskatÄ«to lēmuma projektu divu nedēļu laikposmā attiecas 4. punktā minētā procedÅ«ra.
 • Ja neviena no citām attiecÄ«gajām uzraudzÄ«bas iestādēm 4. un 5. punktā minētajā laikposmā neiebilst pret vadošās uzraudzÄ«bas iestādes nosÅ«tÄ«to lēmuma projektu, uzskata, ka vadošā uzraudzÄ«bas iestāde un attiecÄ«gās uzraudzÄ«bas iestādes ir vienojušās par minēto lēmuma projektu un tas viņām ir saistoÅ¡s.
 • Vadošā uzraudzÄ«bas iestāde pieņem lēmumu un to paziņo attiecÄ«gi uz pārziņa vai apstrādātāja galveno vai vienÄ«go uzņēmējdarbÄ«bas vietu un par minēto lēmumu informē attiecÄ«gās uzraudzÄ«bas iestādes un kolēģiju, tostarp sniedzot attiecÄ«go faktu un pamatojumu kopsavilkumu. UzraudzÄ«bas iestāde, kurā iesniegta sÅ«dzÄ«ba, informē sÅ«dzÄ«bas iesniedzēju par lēmumu.
 • Atkāpjoties no 7. punkta, ja sÅ«dzÄ«ba ir noraidÄ«ta, uzraudzÄ«bas iestāde, kurā bija iesniegta sÅ«dzÄ«ba, pieņem lēmumu un to paziņo sÅ«dzÄ«bas iesniedzējam un par to informē pārzini.
 • Ja vadošā uzraudzÄ«bas iestāde un attiecÄ«gās uzraudzÄ«bas iestādes vienojas noraidÄ«t daļu no sÅ«dzÄ«bas un rÄ«koties attiecÄ«bā uz pārējo minētās sÅ«dzÄ«bas daļu, par katru no šā jautājuma daļām pieņem atseviÅ¡Ä·u lēmumu. Vadošā uzraudzÄ«bas iestāde pieņem lēmumu par daļu, kas attiecas uz rÄ«cÄ«bu attiecÄ«bā uz pārzini, paziņo to pārziņa vai apstrādātāja galvenajai vai vienÄ«gajai uzņēmējdarbÄ«bas vietai tās dalÄ«bvalsts teritorijā un par to informē sÅ«dzÄ«bas iesniedzēju; savukārt uzraudzÄ«bas iestāde, kurā iesniegta sÅ«dzÄ«ba, pieņem lēmumu par to minētās sÅ«dzÄ«bas daļu, kuru noraida, un to paziņo minētajam sÅ«dzÄ«bas iesniedzējam un informē par to pārzini vai apstrādātāju.
 • Pēc vadošās uzraudzÄ«bas iestādes lēmuma saņemÅ¡anas saskaņā ar 7. un 9. punktu pārzinis vai apstrādātājs Ä«steno vajadzÄ«gos pasākumus, lai nodroÅ¡inātu atbilstÄ«bu Å¡im lēmumam attiecÄ«bā uz apstrādes darbÄ«bām visās tā uzņēmējdarbÄ«bas vietās SavienÄ«bā. Pārzinis vai apstrādātājs par pasākumiem, kas Ä«stenoti nolÅ«kā nodroÅ¡ināt atbilstÄ«bu Å¡im lēmumam, paziņo vadoÅ¡ajai uzraudzÄ«bas iestādei, kura informē citas attiecÄ«gās uzraudzÄ«bas iestādes.
 • Ja ārkārtas apstākļos attiecÄ«gajai uzraudzÄ«bas iestādei ir pamats uzskatÄ«t, ka ir steidzami jārÄ«kojas, lai aizsargātu datu subjektu intereses, piemēro 66. pantā minēto steidzamÄ«bas procedÅ«ru.
 • Vadošā uzraudzÄ«bas iestāde un citas attiecÄ«gās uzraudzÄ«bas iestādes savstarpēji sniedz Å¡ajā pantā minēto informāciju elektroniskā veidā, izmantojot standarta formātu.