Artikel 60

Samarbejde mellem den ledende tilsynsmyndighed og de andre berørte tilsynsmyndigheder

 • Den ledende tilsynsmyndighed samarbejder i henhold til denne artikel med de andre berørte tilsynsmyndigheder med henblik pĂĽ at nĂĽ til enighed. Den ledende tilsynsmyndighed og de berørte tilsynsmyndigheder udveksler alle relevante oplysninger med hinanden.
 • Den ledende tilsynsmyndighed kan til enhver tid anmode andre berørte tilsynsmyndigheder om at yde gensidig bistand i henhold til artikel 61 og kan gennemføre fĂŚlles aktiviteter i henhold til artikel 62, navnlig med henblik pĂĽ at foretage undersøgelser eller overvĂĽge gennemførelsen af en foranstaltning vedrørende en dataansvarlig eller en databehandler, der er etableret i en anden medlemsstat.
 • Den ledende tilsynsmyndighed underretter straks de andre berørte tilsynsmyndigheder om sagens relevante oplysninger. Den forelĂŚgger straks de andre berørte tilsynsmyndigheder et udkast til afgørelse med henblik pĂĽ deres udtalelse og tager behørigt hensyn til deres synspunkter.
 • Hvis en af de andre berørte tilsynsmyndigheder inden for fire uger efter at vĂŚre blevet hørt, jf. denne artikels stk. 3, fremkommer med en relevant og begrundet indsigelse mod udkastet til afgørelse, forelĂŚgger den ledende tilsynsmyndighed, hvis den ikke følger den relevante og begrundede indsigelse eller er af den opfattelse, at indsigelsen ikke er relevant eller begrundet, sagen for den sammenhĂŚngsmekanisme, der er omhandlet i artikel 63.
 • Agter den ledende tilsynsmyndighed at følge den relevante og begrundede indsigelse, forelĂŚgger den de andre berørte tilsynsmyndigheder et revideret udkast til afgørelse med henblik pĂĽ deres udtalelse. Dette reviderede udkast til afgørelse er underlagt den i stk. 4 omhandlede procedure inden for en frist pĂĽ to uger.
 • Har ingen af de andre berørte tilsynsmyndigheder gjort indsigelse mod udkastet til afgørelse, som den ledende tilsynsmyndighed har forelagt inden for den frist, der er omhandlet i stk. 4 og 5, anses den ledende tilsynsmyndighed og de berørte tilsynsmyndigheder for at vĂŚre enige i dette udkast til afgørelse og er bundet af det.
 • Den ledende tilsynsmyndighed vedtager og meddeler afgørelsen til den dataansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhed eller eneste etablering, alt efter omstĂŚndighederne, og underretter de andre berørte tilsynsmyndigheder og DatabeskyttelsesrĂĽdet om den pĂĽgĂŚldende afgørelse, herunder et resumĂŠ af de relevante faktiske omstĂŚndigheder og begrundelser. Den tilsynsmyndighed, til hvilken der er indgivet klage, underretter klageren om afgørelsen.
 • Hvis en klage er blevet afslĂĽet eller afvist, vedtager den tilsynsmyndighed, til hvilken klagen er indgivet, uanset stk. 7, afgørelsen og meddeler denne til klageren og underretter den dataansvarlige herom.
 • Hvis den ledende tilsynsmyndighed og de berørte tilsynsmyndigheder er enige om at afslĂĽ eller afvise dele af en klage og at behandle andre dele af klagen, vedtages der en sĂŚrskilt afgørelse for hver af disse dele af sagen. Den ledende tilsynsmyndighed vedtager afgørelsen for den del, der vedrører foranstaltninger over for den dataansvarlige, meddeler dette til den dataansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhed eller eneste etablering pĂĽ dens medlemsstats omrĂĽde og underretter klageren herom, mens tilsynsmyndigheden for klageren vedtager afgørelsen for den del, der vedrører afslag eller afvisning af klagen, og underretter klageren herom og meddeler dette til den dataansvarlige eller databehandleren.
 • Den dataansvarlige eller databehandleren trĂŚffer efter at vĂŚre blevet underrettet om den ledende tilsynsmyndigheds afgørelse i henhold til stk. 7 og 9 de nødvendige foranstaltninger til at sikre overholdelse af afgørelsen for sĂĽ vidt angĂĽr behandlingsaktiviteter i forbindelse med alle vedkommendes etableringer i Unionen. Den dataansvarlige eller databehandleren underretter den ledende tilsynsmyndighed, der underretter de andre berørte tilsynsmyndigheder, om de foranstaltninger, der er truffet for at overholde afgørelsen.
 • Hvis en berørt tilsynsmyndighed under ekstraordinĂŚre omstĂŚndigheder har grund til at mene, at det er nødvendigt at handle omgĂĽende for at beskytte registreredes interesser, finder den i artikel 66 omhandlede hasteprocedure anvendelse.
 • Den ledende tilsynsmyndighed og de andre berørte tilsynsmyndigheder udveksler elektronisk de i denne artikel omhandlede oplysninger med hinanden i et standardformat.