Artikel 92

UdĂžvelse af de delegerede befĂžjelser

  • BefĂžjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillĂŠgges Kommissionen pĂ„ de i denne artikel fastlagte betingelser.
  • BefĂžjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, stk. 8, og artikel 43, stk. 8, tillĂŠgges Kommissionen for en ubegrĂŠnset periode fra den 24.maj 2016.
  • Den i artikel 12, stk. 8, og artikel 43, stk. 8, omhandlede delegation af befĂžjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller RĂ„det. En afgĂžrelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de befĂžjelser, der er angivet i den pĂ„gĂŠldende afgĂžrelse, til ophĂžr. Den fĂ„r virkning dagen efter offentliggĂžrelsen af afgĂžrelsen i Den EuropĂŠiske Unions Tidende eller pĂ„ et senere tidspunkt, der angives i afgĂžrelsen. Den berĂžrer ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
  • SĂ„ snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og RĂ„det meddelelse herom.
  • En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12, stk. 8, og artikel 43, stk. 8, trĂŠder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller RĂ„det har gjort indsigelse inden for en frist pĂ„ tre mĂ„neder fra meddelelsen af den pĂ„gĂŠldende retsakt til Europa-Parlamentet eller RĂ„det, eller hvis Europa-Parlamentet og RĂ„det inden udlĂžbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gĂžre indsigelse. Fristen forlĂŠnges med tre mĂ„neder pĂ„ Europa-Parlamentets eller RĂ„dets initiativ.