Artikel 97

Kommissionsrapporter

  • Senest den 25. maj 2020 og hvert fjerde Ă„r derefter forelĂŠgger Kommissionen Europa-Parlamentet og RĂ„det en rapport om evaluering og revision af denne forordning.
  • I forbindelse med de i stk. 1 omhandlede evalueringer og revisioner undersĂžger Kommissionen navnlig, hvordan fĂžlgende anvendes og fungerer:
    • a) kapitel V om overfĂžrsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, sĂŠrlig med hensyn til afgĂžrelser vedtaget i henhold til denne forordnings artikel 45, stk. 3, og afgĂžrelser vedtaget pĂ„ grundlag af artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF
    • b) kapitel VII om samarbejde og sammenhĂŠng.
  • Kommissionen kan med henblik pĂ„ stk. 1 anmode om oplysninger fra medlemsstaterne og tilsynsmyndighederne.
  • NĂ„r Kommissionen foretager evaluering og revision, jf. stk. 1 og 2, tager den hensyn til holdninger og resultater fra Europa-Parlamentet, fra RĂ„det og fra andre relevante organer eller kilder.
  • Kommissionen forelĂŠgger om nĂždvendigt relevante forslag til ĂŠndring af denne forordning, navnlig under hensyntagen til udviklingen inden for informationsteknologi og i lyset af fremskridtene i informationssamfundet.