Artikel 17

Ret til sletning (»retten til at blive glemt«)

 • Den registrerede har ret til at fĂ„ personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unĂždig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unĂždig forsinkelse, hvis et af fĂžlgende forhold gĂžr sig gĂŠldende:
  • a) Personoplysningerne er ikke lĂŠngere nĂždvendige til at opfylde de formĂ„l, hvortil de blev indsamlet eller pĂ„ anden vis behandlet.
  • b) Den registrerede trĂŠkker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
  • c) Den registrerede gĂžr indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som gĂ„r forud for indsigelsen, eller den registrerede gĂžr indsigelse mod behandlingen i medfĂžr af artikel 21, stk. 2.
  • d) Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  • e) Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
  • f) Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1.
 • Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til stk. 1 er forpligtet til at slette personoplysningerne, trĂŠffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgĂŠngelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pĂ„gĂŠldende personoplysninger.
 • Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, i det omfang denne behandling er nĂždvendig:
  • a) for at udĂžve retten til ytrings- og informationsfrihed
  • b) for at overholde en retlig forpligtelse, der krĂŠver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udfĂžre en opgave i samfundets interesse eller som henhĂžrer under offentlig myndighedsudĂžvelse, som den dataansvarlige har fĂ„et pĂ„lagt
  • c) af hensyn til samfundsinteresser pĂ„ folkesundhedsomrĂ„det i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3
  • d) til arkivformĂ„l i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformĂ„l eller til statistiske formĂ„l i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gĂžre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
  • e) for, at retskrav kan fastlĂŠgges, gĂžres gĂŠldende eller forsvares.