Artikel 13

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede

 • Hvis personoplysninger om en registreret indsamles hos den registrerede, giver den dataansvarlige pĂ„ det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles, den registrerede alle fĂžlgende oplysninger:
  • a) identitet pĂ„ og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle reprĂŠsentant
  • b) kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrĂ„dgiver
  • c) formĂ„lene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen
  • d) de legitime interesser, som forfĂžlges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret pĂ„ artikel 6, stk. 1, litra f)
  • e) eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
  • f) hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overfĂžre personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afgĂžrelse om tilstrĂŠkkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfĂŠlde af overfĂžrsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h), henvisning til de fornĂždne eller passende garantier, og hvordan der kan fĂ„s en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgĂŠngelige.
 • Ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, giver den dataansvarlige pĂ„ det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles, den registrerede fĂžlgende yderligere oplysninger, der er nĂždvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling:
  • a) det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlĂŠgge dette tidsrum
  • b) retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrĂŠnsning af behandling vedrĂžrende den registrerede eller til at gĂžre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet
  • c) nĂ„r behandling er baseret pĂ„ artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), retten til at trĂŠkke samtykke tilbage pĂ„ ethvert tidspunkt, uden at dette berĂžrer lovligheden af behandling, der er baseret pĂ„ samtykke, inden tilbagetrĂŠkning heraf
  • d) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • e) om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal vĂŠre opfyldt for at indgĂ„ en kontrakt, samt om den registrerede har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sĂ„danne oplysninger
  • f) forekomsten af automatiske afgĂžrelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfĂŠlde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sĂ„dan behandling for den registrerede.
 • Hvis den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formĂ„l end det, hvortil de er indsamlet, giver den dataansvarlige forud for denne viderebehandling den registrerede oplysninger om dette andet formĂ„l og andre relevante yderligere oplysninger, jf. stk. 2.
 • Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne.