Artikel 13

Information som ska tillhandahÄllas om personuppgifterna samlas in frÄn den registrerade

 • Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in frĂ„n den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige, nĂ€r personuppgifterna erhĂ„lls, till den registrerade lĂ€mna information om följande:
  • a) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillĂ€mpliga fall för dennes företrĂ€dare.
  • b) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillĂ€mpliga fall.
  • c) ÄndamĂ„len med den behandling för vilken personuppgifterna Ă€r avsedda samt den rĂ€ttsliga grunden för behandlingen.
  • d) Om behandlingen Ă€r baserad pĂ„ artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berĂ€ttigade intressen.
  • e) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i förekommande fall.
  • f) I tillĂ€mpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation och huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivĂ„ föreligger eller saknas eller, nĂ€r det gĂ€ller de överföringar som avses i artikel 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hĂ€nvisning till lĂ€mpliga eller passande skyddsĂ„tgĂ€rder och hur en kopia av dem kan erhĂ„llas eller var dessa har gjorts tillgĂ€ngliga.
 • Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige vid insamlingen av personuppgifterna lĂ€mna den registrerade följande ytterligare information, vilken krĂ€vs för att sĂ€kerstĂ€lla rĂ€ttvis och transparent behandling:
  • a) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte Ă€r möjligt, de kriterier som anvĂ€nds för att faststĂ€lla denna period.
  • b) Att det föreligger en rĂ€tt att av den personuppgiftsansvarige begĂ€ra tillgĂ„ng till och rĂ€ttelse eller radering av personuppgifter eller begrĂ€nsning av behandling som rör den registrerade eller att invĂ€nda mot behandling samt rĂ€tten till dataportabilitet.
  • c) Om behandlingen grundar sig pĂ„ artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, att det föreligger en rĂ€tt att nĂ€r som helst Ă„terkalla sitt samtycke, utan att detta pĂ„verkar lagligheten av behandlingen pĂ„ grundval av samtycket, innan detta Ă„terkallades.
  • d) RĂ€tten att inge klagomĂ„l till en tillsynsmyndighet.
  • e) Huruvida tillhandahĂ„llandet av personuppgifter Ă€r ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som Ă€r nödvĂ€ndigt för att ingĂ„ ett avtal samt huruvida den registrerade Ă€r skyldig att tillhandahĂ„lla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sĂ„dana uppgifter inte lĂ€mnas.
  • f) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det Ă„tminstone i dessa fall ska lĂ€mnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sĂ„dan behandling för den registrerade.
 • Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte Ă€n det för vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte samt ytterligare relevant information enligt punkt 2.
 • Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillĂ€mpas om och i den mĂ„n den registrerade redan förfogar över informationen.