Artikel 82

Ansvar och rÀtt till ersÀttning

  • Varje person som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en övertrĂ€delse av denna förordning ska ha rĂ€tt till ersĂ€ttning frĂ„n den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det för den uppkomna skadan.
  • Varje personuppgiftsansvarig som medverkat vid behandlingen ska ansvara för skada som orsakats av behandling som strider mot denna förordning. Ett personuppgiftsbitrĂ€de ska ansvara för skada uppkommen till följd av behandlingen endast om denne inte har fullgjort de skyldigheter i denna förordning som specifikt riktar sig till personuppgiftsbitrĂ€den eller agerat utanför eller i strid med den personuppgiftsansvariges lagenliga anvisningar.
  • Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det ska undgĂ„ ansvar enligt punkt 2 om den visar att den inte pĂ„ nĂ„got sĂ€tt Ă€r ansvarig för den hĂ€ndelse som orsakade skadan.
  • Om mer Ă€n en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbitrĂ€de, eller bĂ„de en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbitrĂ€de, har medverkat vid samma behandling, och om de enligt punkterna 2 och 3 Ă€r ansvariga för eventuell skada som behandlingen orsakat ska varje personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbitrĂ€de hĂ„llas ansvarig för hela skadan för att sĂ€kerstĂ€lla att den registrerade fĂ„r effektiv ersĂ€ttning.
  • Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbitrĂ€de, i enlighet med punkt 4, har betalat full ersĂ€ttning för den skada som orsakats ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det ha rĂ€tt att frĂ„n de andra personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbitrĂ€dena som medverkat vid samma behandling Ă„terkrĂ€va den del av ersĂ€ttningen som motsvarar deras del av ansvaret för skadan i enlighet med de villkor som faststĂ€lls i punkt 2.
  • Domstolsförfaranden för utövande av rĂ€tten till ersĂ€ttning ska tas upp vid de domstolar som Ă€r behöriga enligt den nationella rĂ€tten i den medlemsstat som avses i artikel 79.2.