82. pants

Tiesības uz kompensāciju un atbildība

  • Jebkurai personai, kurai Å¡Ä«s regulas pārkāpuma rezultātā ir nodarÄ«ts materiāls vai nemateriāls kaitējums, ir tiesÄ«bas no pārziņa vai apstrādātāja saņemt kompensāciju par tai nodarÄ«to kaitējumu.
  • JebkurÅ¡ apstrādē iesaistÄ«tais pārzinis ir atbildÄ«gs par kaitējumu, kas nodarÄ«ts ar apstrādi, kura pārkāpj Å¡o regulu. Apstrādātājs ir atbildÄ«gs par kaitējumu, kas nodarÄ«ts ar apstrādi, tikai tad, ja tas nav izpildÄ«jis Å¡ajā regulā paredzētos pienākumus, kas konkrēti adresēti apstrādātājam, vai ja tas ir rÄ«kojies neatbilstÄ«gi vai pretēji pārziņa likumÄ«giem norādÄ«jumiem.
  • Pārzini vai apstrādātāju atbrÄ«vo no atbildÄ«bas saskaņā ar 2. punktu, ja tas pierāda, ka nekādā veidā nav atbildÄ«gs par notikumu, ar ko nodarÄ«ts attiecÄ«gais kaitējums.
  • Ja vienā un tajā pašā apstrādē ir iesaistÄ«ts vairāk nekā viens pārzinis vai apstrādātājs vai gan pārzinis, gan apstrādātājs un ja tie saskaņā ar 2. un 3. punktu ir atbildÄ«gi par jebkādu kaitējumu, kas nodarÄ«ts ar apstrādi, katru pārzini vai apstrādātāju sauc pie atbildÄ«bas par visu nodarÄ«to kaitējumu, lai datu subjektam nodroÅ¡inātu efektÄ«vu kompensāciju.
  • Ja saskaņā ar 4. punktu pārzinis vai apstrādātājs par nodarÄ«to kaitējumu pilnā apmērā ir izmaksājis kompensāciju, minētais pārzinis vai apstrādātājs ir tiesÄ«gs no citiem Å¡ajā pašā apstrādē iesaistÄ«tajiem pārziņiem vai apstrādātājiem par kaitējumu pieprasÄ«t kompensācijas daļu, kas atbilst to atbildÄ«bas apmēram saskaņā ar 2. punktā izklāstÄ«tajiem nosacÄ«jumiem.
  • TiesvedÄ«bu par to, lai Ä«stenotu tiesÄ«bas saņemt kompensāciju, sāk tajās tiesās, kas ir kompetentas saskaņā ar 79. panta 2. punktā minētās dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem.