65. pants

Strīdu risināšana kolēģijā

 • Lai nodroÅ¡inātu Å¡Ä«s regulas pareizu un konsekventu piemēroÅ¡anu katrā atsevišķā gadÄ«jumā, kolēģija pieņem saistoÅ¡u lēmumu šādos gadÄ«jumos:
  • a) ja 60. panta 4. punktā minētajā gadÄ«jumā attiecÄ«gā uzraudzÄ«bas iestāde ir cēlusi bÅ«tisku un motivētu iebildumu pret vadošās iestādes lēmuma projektu vai vadošā iestāde ir noraidÄ«jusi šādu iebildumu kā nebÅ«tisku vai nemotivētu. SaistoÅ¡ais lēmums skar visus jautājumus, kas ir bÅ«tiskā un motivētā iebilduma priekÅ¡mets, jo Ä«paÅ¡i jautājumu par to, vai ir pārkāpta Å¡Ä« regula;
  • b) ja ir pretēji viedokļi par to, kurai attiecÄ«gajai uzraudzÄ«bas iestādei ir kompetence par galveno uzņēmējdarbÄ«bas vietu;
  • c) ja kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde 64. panta 1. punktā minētajos gadÄ«jumos nepieprasa kolēģijas atzinumu vai neievēro kolēģijas atzinumu, kas izsniegts saskaņā ar 64. pantu. Šādā gadÄ«jumā jebkura attiecÄ«gā uzraudzÄ«bas iestāde vai Komisija var par to informēt kolēģiju.
 • Lēmumu, kas minēts 1. punktā, pieņem viena mēneÅ¡a laikā pēc tam, kad kolēģijas locekļu divu treÅ¡daļu vairākums ir iesniedzis jautājumu. Minēto termiņu var pagarināt vēl par vienu mēnesi, ņemot vērā jautājuma sarežģītÄ«bu. Šā panta 1. punktā minēto lēmumu motivē un adresē vadoÅ¡ajai uzraudzÄ«bas iestādei un visām attiecÄ«gajām uzraudzÄ«bas iestādēm, un tas ir tām saistoÅ¡s.
 • Ja kolēģija 2. punktā minētajos termiņos nav varējusi pieņemt lēmumu, tā savu lēmumu pieņem ar kolēģijas locekļu vienkārÅ¡u balsu vairākumu divu nedēļu laikā pēc tam, kad ir beidzies 2. punktā minētais otrais mēnesis. Ja kolēģijas locekļu balsojums ir neizÅ¡Ä·irts, lēmuma pieņemÅ¡anu izÅ¡Ä·ir tās priekÅ¡sēdētāja balss.
 • Termiņos, kas minēti 2. un 3. punktā, attiecÄ«gās uzraudzÄ«bas iestādes nepieņem lēmumu par jautājumu, kas iesniegts kolēģijai saskaņā ar 1. punktu.
 • Kolēģijas priekÅ¡sēdētājs bez nepamatotas kavēšanās 1. punktā minēto lēmumu paziņo attiecÄ«gajām uzraudzÄ«bas iestādēm. Tā informē par to Komisiju. Pēc tam, kad uzraudzÄ«bas iestāde ir paziņojusi 6. punktā minēto galÄ«go lēmumu, lēmumu nekavējoties publicē kolēģijas tÄ«mekļa vietnē.
 • Vadošā uzraudzÄ«bas iestāde vai attiecÄ«gā gadÄ«jumā tā uzraudzÄ«bas iestāde, kurai ir iesniegta sÅ«dzÄ«ba, pieņem savu galÄ«go lēmumu uz šā panta 1. punktā minētā lēmuma pamata bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tam, kad kolēģija ir paziņojusi savu lēmumu. Vadošā uzraudzÄ«bas iestāde vai attiecÄ«gā gadÄ«jumā tā uzraudzÄ«bas iestāde, kurai ir iesniegta sÅ«dzÄ«ba, informē kolēģiju par to, kurā dienā tās galÄ«gais lēmums ir paziņots, attiecÄ«gi, pārzinim vai apstrādātājam un datu subjektam. AttiecÄ«go uzraudzÄ«bas iestāžu galÄ«go lēmumu pieņem saskaņā ar 60. panta 7., 8. un 9. punkta noteikumiem. GalÄ«gajā lēmumā atsaucas uz šā panta 1. punktā minēto lēmumu un norāda, ka minētajā punktā minētais lēmums tiks publicēts kolēģijas tÄ«mekļa vietnē saskaņā ar šā panta 5. punktu. GalÄ«gajam lēmumam pievieno šā panta 1. punktā minēto lēmumu.