39. pants

Datu aizsardzības speciālista uzdevumi

 • Datu aizsardzÄ«bas speciālistam ir vismaz šādi uzdevumi:
  • a) informēt un konsultēt pārzini vai apstrādātāju un darbiniekus, kuri veic apstrādi, par viņu pienākumiem saskaņā ar Å¡o regulu un ar citiem SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalstu noteikumiem par datu aizsardzÄ«bu;
  • b) uzraudzÄ«t, vai tiek ievērota Å¡Ä« regula, citi SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalstu noteikumi par datu aizsardzÄ«bu un pārziņa vai apstrādātāja politika saistÄ«bā ar personas datu aizsardzÄ«bu, tostarp pienākumu sadali, apstrādes darbÄ«bās iesaistÄ«to darbinieku informēšanu un apmācÄ«bu, un ar to saistÄ«tajām revÄ«zijām;
  • c) pēc pieprasÄ«juma sniegt padomus attiecÄ«bā uz novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzÄ«bu un pārraudzÄ«t tā Ä«stenoÅ¡anu saskaņā ar 35. pantu;
  • d) sadarboties ar uzraudzÄ«bas iestādi;
  • e) bÅ«t par uzraudzÄ«bas iestādes kontaktpunktu jautājumos, kas saistÄ«ti ar apstrādi, tostarp 36. pantā minēto iepriekšējo apsprieÅ¡anos, un attiecÄ«gā gadÄ«jumā konsultēt par jebkuru citu jautājumu.
 • Datu aizsardzÄ«bas speciālists, pildot savus uzdevumus, pienācÄ«gi ņem vērā ar apstrādes darbÄ«bām saistÄ«to risku, ņemot vērā apstrādes raksturu, apjomu, kontekstu un nolÅ«ku.