9. pants

Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

 • Ir aizliegta tādu personas datu apstrāde, kas atklāj rases vai etnisko piederÄ«bu, politiskos uzskatus, reliÄ£isko vai filozofisko pārliecÄ«bu vai dalÄ«bu arodbiedrÄ«bās, un Ä£enētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselÄ«bas datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzÄ«vi vai seksuālo orientāciju apstrāde.
 • Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja ir piemērojams kāds no šādiem pamatojumiem:
  • a) datu subjekts ir devis nepārprotamu piekriÅ¡anu Å¡o personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolÅ«kiem, izņemot, ja SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu akti paredz, ka 1. punktā minēto aizliegumu datu subjekts nevar atcelt;
  • b) apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai realizētu pārziņa pienākumus un Ä«stenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesÄ«bas nodarbinātÄ«bas, sociālā nodroÅ¡inājuma un sociālās aizsardzÄ«bas tiesÄ«bu jomā, ciktāl to pieļauj SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu akti vai koplÄ«gums atbilstÄ«gi dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, paredzot piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesÄ«bām un interesēm;
  • c) apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējÄ«gs dot savu piekriÅ¡anu;
  • d) veicot leÄ£itÄ«mas darbÄ«bas un nodroÅ¡inot atbilstoÅ¡as garantijas, apstrādi veic fonds, apvienÄ«ba vai jebkura cita bezpeļņas struktÅ«ra, kas to dara ar politisku, filozofisku, reliÄ£isku vai ar arodbiedrÄ«bām saistÄ«tu mērÄ·i un ar nosacÄ«jumu, ka apstrāde attiecas tikai uz Å¡Ä«s struktÅ«ras locekļiem vai bijuÅ¡ajiem locekļiem, vai personām, kas ar Å¡o struktÅ«ru uztur regulārus sakarus saistÄ«bā ar tās nolÅ«kiem, un ka bez datu subjekta piekriÅ¡anas personas datus neizpauž ārpus minētās struktÅ«ras;
  • e) apstrāde attiecas uz personas datiem, kurus datu subjekts apzināti ir publiskojis;
  • f) apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai celtu, Ä«stenotu vai aizstāvētu likumÄ«gas prasÄ«bas, vai ikreiz, kad tiesas pilda savus uzdevumus;
  • g) apstrāde ir vajadzÄ«ga bÅ«tisku sabiedrÄ«bas intereÅ¡u dēļ, pamatojoties uz SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, kas ir samērÄ«gas izvirzÄ«tajam mērÄ·im, ievēro tiesÄ«bu uz datu aizsardzÄ«bu bÅ«tÄ«bu un paredz piemērotus un konkrētus pasākumus datu subjekta pamattiesÄ«bu un intereÅ¡u aizsardzÄ«bai;
  • h) apstrāde ir vajadzÄ«ga profilaktiskās vai arodmedicÄ«nas nolÅ«kos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicÄ«niskas diagnozes, veselÄ«bas vai sociālās aprÅ«pes vai ārstēšanas vai veselÄ«bas vai sociālās aprÅ«pes sistēmu un pakalpojumu pārvaldÄ«bas nodroÅ¡ināšanas nolÅ«kos, pamatojoties uz SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem vai saskaņā ar lÄ«gumu ar veselÄ«bas darba profesionāli un ievērojot 3. punktā minētos nosacÄ«jumus un garantijas;
  • i) apstrāde ir vajadzÄ«ga sabiedrÄ«bas intereÅ¡u dēļ sabiedrÄ«bas veselÄ«bas jomā, piemēram, aizsardzÄ«bai pret nopietniem pārrobežu draudiem veselÄ«bai vai augstu kvalitātes un droÅ¡Ä«bas standartu nodroÅ¡ināšanai, cita starpā zālēm vai medicÄ«niskām ierÄ«cēm, pamatojoties uz SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, kas paredz atbilstoÅ¡us un konkrētus pasākumus datu subjekta tiesÄ«bu un brÄ«vÄ«bu, jo Ä«paÅ¡i dienesta noslēpuma, aizsardzÄ«bai;
  • j) apstrāde ir vajadzÄ«ga arhivēšanas nolÅ«kos sabiedrÄ«bas interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecÄ«bas nolÅ«kos, vai statistikas nolÅ«kos saskaņā ar 89. panta 1. punktu, pamatojoties uz SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, kas ir samērÄ«gi izvirzÄ«tajam mērÄ·im, ievēro tiesÄ«bu uz datu aizsardzÄ«bu bÅ«tÄ«bu un paredz piemērotus un konkrētus pasākumus datu subjekta pamattiesÄ«bu un intereÅ¡u aizsardzÄ«bai.
 • Šā panta 1. punktā minētos personas datus var apstrādāt 2. punkta h) apakÅ¡punktā minētajos nolÅ«kos, ja Å¡os datus apstrādā profesionālis, uz kuru saskaņā ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem vai valsts kompetento iestāžu ieviestiem noteikumiem attiecas dienesta noslēpuma ievēroÅ¡anas pienākums, vai ja tos apstrādā šāda profesionāļa atbildÄ«bā; vai cita persona, uz kuru arÄ« attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumu saskaņā ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem vai valsts kompetento iestāžu ieviestiem noteikumiem.
 • DalÄ«bvalstis var saglabāt vai ieviest papildu nosacÄ«jumus, tostarp ierobežojumus, attiecÄ«bā uz Ä£enētisko datu, biometrisko datu vai veselÄ«bas datu apstrādi.