18. pants

Tiesības ierobežot apstrādi

 • Datu subjektam ir tiesÄ«bas panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:
  • a) datu subjekts apstrÄ«d personas datu precizitāti – uz laiku, kurā pārzinis var pārbaudÄ«t personas datu precizitāti;
  • b) apstrāde ir nelikumÄ«ga, un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantoÅ¡anas ierobežoÅ¡anu;
  • c) pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzÄ«gi, taču tie ir nepiecieÅ¡ami datu subjektam, lai celtu, Ä«stenotu vai aizstāvētu likumÄ«gas prasÄ«bas;
  • d) datu subjekts ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar 21. panta 1. punktu, kamēr nav pārbaudÄ«ts, vai pārziņa leÄ£itÄ«mie iemesli nav svarÄ«gāki par datu subjekta leÄ£itÄ«majiem iemesliem.
 • Ja apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 1. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar datu subjekta piekriÅ¡anu vai tādēļ, lai celtu, Ä«stenotu vai aizstāvētu likumÄ«gas prasÄ«bas, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesÄ«bas, vai SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts svarÄ«gu sabiedrÄ«bas intereÅ¡u dēļ.
 • Pārzinis datu subjektu, kas ir panācis apstrādes ierobežoÅ¡anu saskaņā ar 1. punktu, informē pirms apstrādes ierobežojuma atcelÅ¡anas.