45. pants

Nosūtīšana, pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību

 • Personas datu nosÅ«tÄ«Å¡anu uz treÅ¡o valsti vai starptautisku organizāciju var veikt, ja Komisija ir nolēmusi, ka trešā valsts, kāda minētās trešās valsts teritorija vai viens vai vairāki konkrēti sektori, vai attiecÄ«gā starptautiskā organizācija nodroÅ¡ina pietiekamu aizsardzÄ«bas lÄ«meni. Šādai nosÅ«tÄ«Å¡anai nav nepiecieÅ¡ama nekāda Ä«paÅ¡a atļauja.
 • Izvērtējot aizsardzÄ«bas lÄ«meņa pietiekamÄ«bu, Komisija jo Ä«paÅ¡i ņem vērā šādus elementus:
  • a) tiesiskums, cilvēktiesÄ«bu un pamatbrÄ«vÄ«bu ievēroÅ¡ana, attiecÄ«gie tiesÄ«bu akti, gan vispārējie, gan nozaru, tostarp attiecÄ«bā uz sabiedrisko droÅ¡Ä«bu, aizsardzÄ«bu, valsts droÅ¡Ä«bu un krimināltiesÄ«bām un publisko iestāžu piekļuvi personas datiem, kā arÄ« šādu tiesÄ«bu aktu, datu aizsardzÄ«bas noteikumu, dienesta noteikumu un droÅ¡Ä«bas pasākumu Ä«stenoÅ¡ana, tostarp noteikumi par personas datu tālāku nosÅ«tÄ«Å¡anu uz citu treÅ¡o valsti vai starptautisko organizāciju, kurus ievēro minētajā valstÄ« vai minētajā starptautiskajā organizācijā, judikatÅ«ra, kā arÄ« tas, vai pastāv efektÄ«vas un tiesiski Ä«stenojamas datu subjektu tiesÄ«bas un efektÄ«va aizsardzÄ«ba administratÄ«vā kārtā vai tiesā tiem datu subjektiem, kuru personas datus nosÅ«ta;
  • b) tas, vai attiecÄ«gajā trešā valstÄ« vai attiecÄ«bā uz starptautisko organizāciju pastāv un efektÄ«vi darbojas viena vai vairākas neatkarÄ«gas uzraudzÄ«bas iestādes, kuras ir atbildÄ«gas par datu aizsardzÄ«bas noteikumu ievēroÅ¡anas nodroÅ¡ināšanu un Ä«stenoÅ¡anu, tostarp ar adekvātām izpildes pilnvarām, par palÄ«dzÄ«bu un konsultāciju sniegÅ¡anu datu subjektiem saistÄ«bā ar viņu tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡anu un par sadarbÄ«bu ar dalÄ«bvalstu uzraudzÄ«bas iestādēm; un
  • c) starptautiskās saistÄ«bas, ko ir uzņēmusies attiecÄ«gā trešā valsts vai starptautiskā organizācija, vai citi pienākumi, kas izriet no juridiski saistošām konvencijām vai instrumentiem, kā arÄ« no tās dalÄ«bas daudzpusējās vai reÄ£ionālās sistēmās, jo Ä«paÅ¡i saistÄ«bā ar personas datu aizsardzÄ«bu.
 • Komisija pēc aizsardzÄ«bas lÄ«meņa pietiekamÄ«bas izvērtēšanas ar Ä«stenoÅ¡anas aktu var nolemt, ka trešā valsts, trešās valsts teritorija vai viens vai vairāki konkrēti sektori, vai starptautiska organizācija nodroÅ¡ina pietiekamu aizsardzÄ«bas lÄ«meni šā panta 2. punkta nozÄ«mē. ĪstenoÅ¡anas aktā paredz periodiskas, vismaz reizi četros gados notiekoÅ¡as pārskatÄ«Å¡anas mehānismu, kurā ņem vērā visas attiecÄ«gās norises treÅ¡ajā valstÄ« vai starptautiskajā organizācijā. ĪstenoÅ¡anas aktā precizē tā teritoriālo un sektoriālo piemēroÅ¡anu un attiecÄ«gā gadÄ«jumā norāda šā panta 2. punkta b) apakÅ¡punktā minēto uzraudzÄ«bas iestādi vai iestādes. ĪstenoÅ¡anas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedÅ«ru, kas minēta 93. panta 2. punktā.
 • Komisija trešās valstÄ«s un starptautiskajās organizācijās pastāvÄ«gi uzrauga norises, kas varētu ietekmēt saskaņā ar šā panta 3. punktu pieņemto lēmumu un, balstoties uz DirektÄ«vas 95/46/EK 25. panta 6. punktu, pieņemto lēmumu darbÄ«bu.
 • Ja pieejamā informācija, jo Ä«paÅ¡i pēc šā panta 3. punktā minētās pārskatÄ«Å¡anas, liecina, ka kāda trešā valsts, teritorija vai viens vai vairāki konkrēti sektori trešā valstÄ«, vai kāda starptautiska organizācija vairs nenodroÅ¡ina pietiekamu aizsardzÄ«bas lÄ«meni šā panta 2. punkta nozÄ«mē, Komisija, pieņemot Ä«stenoÅ¡anas aktus, ciktāl tas nepiecieÅ¡ams atceļ, groza vai aptur šā panta 3. punktā minēto lēmumu bez atpakaļejoÅ¡a spēka. Minētos Ä«stenoÅ¡anas aktus pieņem saskaņā ar 93. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedÅ«ru.
 • PienācÄ«gi pamatotu nenovērÅ¡amu un steidzamu iemeslu dēļ Komisija saskaņā ar procedÅ«ru, kura minēta 93. panta 3. punktā, pieņem Ä«stenoÅ¡anas aktus, kas jāpiemēro nekavējoties.

 • Komisija ar treÅ¡o valsti vai starptautisko organizāciju sāk konsultācijas, lai labotu stāvokli, kura dēļ saskaņā ar 5. punktu ir pieņemts lēmums.
 • Saskaņā ar šā panta 5. punktu pieņemts lēmums neskar personas datu nosÅ«tÄ«Å¡anu uz treÅ¡o valsti, teritoriju vai vienu vai vairākiem konkrētiem sektoriem minētajā trešā valstÄ«, vai attiecÄ«gu starptautisku organizāciju atbilstÄ«gi 46.–49. pantam.
 • Komisija Eiropas SavienÄ«bas Oficiālajā VēstnesÄ« un savā tÄ«mekļa vietnē publicē sarakstu ar tām trešām valstÄ«m, teritorijām un konkrētiem sektoriem trešā valstÄ« un starptautiskām organizācijām, attiecÄ«bā uz kurām tā ir pieņēmusi lēmumu, ka ir vai vairs nav nodroÅ¡ināts pietiekams aizsardzÄ«bas lÄ«menis.
 • Lēmumi, ko Komisija pieņēmusi, pamatojoties uz DirektÄ«vas 95/46/EK 25. panta 6. punktu, ir spēkā, kamēr tos negroza, neaizstāj vai neatceļ ar Komisijas lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 3. vai 5. punktu.