6. pants

Apstrādes likumīgums

 • Apstrāde ir likumÄ«ga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:
  • a) datu subjekts ir devis piekriÅ¡anu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolÅ«kiem;
  • b) apstrāde ir vajadzÄ«ga lÄ«guma, kura lÄ«gumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikÅ¡anai pēc datu subjekta pieprasÄ«juma pirms lÄ«guma noslēgÅ¡anas;
  • c) apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai izpildÄ«tu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  • d) apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
  • e) apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai izpildÄ«tu uzdevumu, ko veic sabiedrÄ«bas interesēs vai Ä«stenojot pārzinim likumÄ«gi pieÅ¡Ä·irtās oficiālās pilnvaras;
  • f) apstrāde ir vajadzÄ«ga pārziņa vai trešās personas leÄ£itÄ«mo intereÅ¡u ievēroÅ¡anai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesÄ«bas un pamatbrÄ«vÄ«bas, kurām nepiecieÅ¡ama personas datu aizsardzÄ«ba, ir svarÄ«gākas par šādām interesēm, jo Ä«paÅ¡i, ja datu subjekts ir bērns.
   Pirmās daļas f) apakšpunktu nepiemēro apstrādei, ko veic publiskas iestādes, pildot savus uzdevumus.
 • DalÄ«bvalstis var paturēt spēkā vai ieviest konkrētākus noteikumus, lai Å¡Ä«s regulas noteikumu piemēroÅ¡anu pielāgotu attiecÄ«bā uz apstrādi, ko veic, lai ievērotu 1. punkta c) un e) apakÅ¡punktu, nosakot precÄ«zāk konkrētas prasÄ«bas apstrādei un citus pasākumus, ar ko nodroÅ¡ina likumÄ«gu un godprātÄ«gu apstrādi, tostarp citās konkrētās apstrādes situācijās, kas paredzētas IX nodaļā.
 • Šā panta 1. punkta c) un e) apakÅ¡punktā minēto apstrādes pamatu nosaka ar:
  • a) SavienÄ«bas tiesÄ«bu aktiem; vai
  • b) dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, kas piemērojami pārzinim.
   Apstrādes nolūku nosaka minētajā juridiskajā pamatā vai – attiecībā uz 1. punkta e) apakšpunktā minēto apstrādi – tas ir vajadzīgs, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Minētajā juridiskajā pamatā var būt ietverti konkrēti noteikumi, lai pielāgotu šīs regulas noteikumu piemērošanu, cita starpā vispārēji nosacījumi, kas reglamentē pārziņa īstenotu apstrādes likumību; apstrādājamo datu veidi; attiecīgie datu subjekti; vienības, kurām personas dati var tikt izpausti, un mērķi, kādiem tie var tikt izpausti; apstrādes nolūka ierobežojumi; glabāšanas termiņi; un apstrādes darbības un apstrādes procedūras, tostarp pasākumi, lai nodrošinātu likumīgu un godprātīgu apstrādi, piemēram, citās konkrētās datu apstrādes situācijās, kas paredzētas IX nodaļā. Savienības vai dalībvalsts tiesību akti atbilst sabiedrības interešu mērķim un ir samērīgi ar izvirzīto leģitīmo mērķi.
 • Ja apstrāde citā nolÅ«kā nekā tajā, kādā personas dati tika vākti, nav balstÄ«ta uz datu subjekta piekriÅ¡anu vai uz SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, kas demokrātiskā sabiedrÄ«bā ir vajadzÄ«gs un samērÄ«gs pasākums, lai aizsargātu 23. panta 1. punktā minētos mērÄ·us, pārzinis, lai pārliecinātos, vai apstrāde citā nolÅ«kā ir savietojama ar nolÅ«ku, kādā personas dati sākotnēji tika vākti, cita starpā ņem vērā:
  • a) jebkuru saikni starp nolÅ«kiem, kādos personas dati ir vākti, un paredzētās turpmākās apstrādes nolÅ«kiem;
  • b) kontekstu, kādā personas dati ir vākti, jo Ä«paÅ¡i saistÄ«bā ar datu subjektu un pārziņa attiecÄ«bām;
  • c) personas datu raksturu, jo Ä«paÅ¡i to, vai ir apstrādātas Ä«paÅ¡as personas datu kategorijas, ievērojot 9. pantu, vai to, vai ir apstrādāti personas dati, kas attiecas uz sodāmÄ«bu un pārkāpumiem, ievērojot 10. pantu;
  • d) paredzētās turpmākās apstrādes iespējamās sekas datu subjektiem;
  • e) atbilstoÅ¡u garantiju esamÄ«bu, kas var ietvert Å¡ifrēšanu vai pseidonimizāciju.