92. pants

Dele─ú─ô┼íanas ─źsteno┼íana

  • Pilnvaras pie┼ćemt dele─ú─ôtos aktus Komisijai pie┼í─Ěir, iev─ôrojot ┼íaj─ü pant─ü izkl─üst─źtos nosac─źjumus.
  • Pilnvaras pie┼ćemt 12.┬ápanta 8.┬ápunkt─ü un 43.┬ápanta 8.┬ápunkt─ü min─ôtos dele─ú─ôtos aktus Komisijai pie┼í─Ěir uz nenoteiktu laiku no 2016.┬ágada 24.┬ámaija.
  • Eiropas Parlaments vai Padome jebkur─ü laik─ü var atsaukt 12.┬ápanta 8.┬ápunkt─ü un 43.┬ápanta 8.┬ápunkt─ü min─ôto pilnvaru dele─ú─ô┼íanu. Ar l─ômumu par atsauk┼íanu izbeidz taj─ü nor─üd─źto pilnvaru dele─ú─ô┼íanu. L─ômums st─üjas sp─ôk─ü n─ükamaj─ü dien─ü p─ôc t─ü public─ô┼íanas Eiropas Savien─źbas Ofici─ülaj─ü V─ôstnes─ź vai v─ôl─ük─ü dien─ü, kas taj─ü nor─üd─źta. Tas neskar jau sp─ôk─ü eso┼íos dele─ú─ôtos aktus.
  • Tikl─źdz Komisija pie┼ćem dele─ú─ôto aktu, t─ü par to pazi┼ćo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
  • Saska┼ć─ü ar 12.┬ápanta 8.┬ápunktu un 43.┬ápanta 8.┬ápunktu pie┼ćemts dele─ú─ôtais akts st─üjas sp─ôk─ü tikai tad, ja tr─źs m─ône┼íos no dienas, kad min─ôtais akts pazi┼ćots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteiku┼íi iebildumus vai ja pirms min─ôt─ü laikposma beig─üm gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir inform─ôju┼íi Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. P─ôc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciat─źvas ┼ío laikposmu pagarina par tr─źs m─ône┼íiem.