59. pants

Darb─źbas p─ürskati

    Katra uzraudz─źbas iest─üde par savu darb─źbu sagatavo gada p─ürskatu, kur─ü var b┼źt iek─╝auts saraksts ar pazi┼ćoto p─ürk─üpumu veidiem un saska┼ć─ü ar 58. panta 2. punktu veikto pas─ükumu veidiem. Min─ôtos p─ürskatus nos┼źta valsts parlamentam, vald─źbai un cit─üm iest─üd─ôm, kas izraudz─źtas dal─źbvalsts ties─źbu aktos. Tos dara pieejamus sabiedr─źbai, Komisijai un kol─ô─úijai.