50. pants

Starptautisk─ü sadarb─źba personas datu aizsardz─źbas jom─ü

Attiec─źb─ü uz tre┼í─üm valst─źm un starptautisk─üm organiz─ücij─üm Komisija un uzraudz─źbas iest─üdes veic atbilsto┼íus pas─ükumus, lai:

  • a) izstr─üd─ütu starptautisk─üs sadarb─źbas meh─ünismus, kas veicina personas datu aizsardz─źbas ties─źbu aktu efekt─źvu izpildi;
  • b) sniegtu starptautisku savstarp─ôju pal─źdz─źbu personas datu aizsardz─źbas ties─źbu aktu izpildei, ietverot pazi┼ćo┼íanu, s┼źdz─źbu t─ül─üku nos┼źt─ź┼íanu, pal─źdz─źbu izmekl─ô┼íanai un inform─ücijas apmai┼ću, iev─ôrojot atbilsto┼ías garantijas attiec─źb─ü uz personas datu aizsardz─źbu un citas pamatties─źbas un pamatbr─źv─źbas;
  • c) iesaist─źtu attiec─źg─üs ieinteres─ôt─üs personas diskusij─üs un pas─ükumos, kuru m─ôr─Ěis ir padzi─╝in─üt starptautisko sadarb─źbu datu aizsardz─źbas ties─źbu aktu izpild─ô;
  • d) veicin─ütu personas datu aizsardz─źbas ties─źbu aktu un prakses piem─ôru apmai┼ću un dokument─ô┼íanu, tostarp attiec─źb─ü uz jurisdikcijas konfliktiem ar tre┼í─üm valst─źm.