5. pants

Personas datu apstrādes principi

 • Personas dati:
  • a) tiek apstrādāti likumÄ«gi, godprātÄ«gi un datu subjektam pārredzamā veidā (“likumÄ«gums, godprātÄ«ba un pārredzamÄ«ba”);
  • b) tiek vākti konkrētos, skaidros un leÄ£itÄ«mos nolÅ«kos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolÅ«kiem nesavietojamā veidā; turpmāka apstrāde arhivēšanas nolÅ«kos sabiedrÄ«bas interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecÄ«bas nolÅ«kos, vai statistikas nolÅ«kos saskaņā ar 89. panta 1. punktu nav uzskatāma par nesavietojamu ar sākotnējiem nolÅ«kiem (“nolÅ«ka ierobežojumi”);
  • c) ir adekvāti, atbilstÄ«gi un ietver tikai to, kas nepiecieÅ¡ams to apstrādes nolÅ«kos (“datu minimizēšana”);
  • d) ir precÄ«zi un, ja vajadzÄ«gs, atjaunināti; ir jāveic visi saprātÄ«gi pasākumi, lai nodroÅ¡inātu, ka neprecÄ«zi personas dati, ņemot vērā nolÅ«kus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti (“precizitāte”);
  • e) tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepiecieÅ¡ams nolÅ«kiem, kādos attiecÄ«gos personas datus apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ciktāl personas datus apstrādās tikai arhivēšanas nolÅ«kos sabiedrÄ«bas interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecÄ«bas nolÅ«kos, vai statistikas nolÅ«kos saskaņā ar 89. panta 1. punktu, ar noteikumu, ka tiek Ä«stenoti atbilstoÅ¡i tehniski un organizatoriski pasākumi, kas Å¡ajā regulā paredzēti, lai aizsargātu datu subjekta tiesÄ«bas un brÄ«vÄ«bas (“glabāšanas ierobežojums”);
  • f) tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodroÅ¡ināta atbilstoÅ¡a personas datu droÅ¡Ä«ba, tostarp aizsardzÄ«ba pret neatļautu vai nelikumÄ«gu apstrādi un pret nejauÅ¡u nozaudēšanu, iznÄ«cināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstoÅ¡us tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (“integritāte un konfidencialitāte”).
 • Pārzinis ir atbildÄ«gs par atbilstÄ«bu 1. punktam un var to uzskatāmi parādÄ«t (“pārskatatbildÄ«ba”).