78. pants

Ties─źbas uz efekt─źvu ties─źbu aizsardz─źbu ties─ü pret uzraudz─źbas iest─üdi

  • Neskarot jebk─üdus citus administrat─źvos vai ─ürpustiesas ties─źbu aizsardz─źbas l─źdzek─╝us, katrai fiziskai vai juridiskai personai ir ties─źbas uz efekt─źvu ties─źbu aizsardz─źbu ties─ü pret uzraudz─źbas iest─üdes pie┼ćemtu juridiski saisto┼íu l─ômumu, kas skar min─ôt─üs personas.
  • Neskarot jebk─üdus citus administrat─źvos vai ─ürpustiesas ties─źbu aizsardz─źbas l─źdzek─╝us, katram datu subjektam ir ties─źbas uz efekt─źvu ties─źbu aizsardz─źbu ties─ü, ja uzraudz─źbas iest─üde, kas ir kompetenta, iev─ôrojot 55. un 56.┬ápantu, tr─źs m─ône┼íu laik─ü neizskata s┼źdz─źbu vai neinform─ô datu subjektu par s┼źdz─źbas, kas iesniegta, iev─ôrojot 77.┬ápantu, izskat─ź┼íanas virz─źbu vai rezult─ütiem.
  • Tiesved─źbu pret uzraudz─źbas iest─üdi uzs─ük t─üs dal─źbvalsts ties─ü, kur─ü atrodas uzraudz─źbas iest─üde.
  • Ja tiesved─źbu s─ük par uzraudz─źbas iest─üdes l─ômumu, pirms kura pie┼ćem┼íanas kol─ô─úija saist─źb─ü ar konsekvences meh─ünismu bija n─ükusi klaj─ü ar atzinumu vai pie┼ć─ômusi l─ômumu, tad uzraudz─źbas iest─üde min─ôto atzinumu vai l─ômumu nos┼źta tiesai.