62. pants

Uzraudzības iestāžu kopīgās operācijas

  • UzraudzÄ«bas iestādes vajadzÄ«bas gadÄ«jumā veic kopÄ«gas operācijas, tostarp kopÄ«gu izmeklēšanu un kopÄ«gus izpildes pasākumus, kuros iesaistās citu dalÄ«bvalstu uzraudzÄ«bas iestāžu locekļi vai personāls.
  • Ja pārzinis vai apstrādātājs veic uzņēmējdarbÄ«bu vairākās dalÄ«bvalstÄ«s vai apstrādes darbÄ«bas var bÅ«tiski ietekmēt ievērojamu skaitu datu subjektu vairāk nekā vienā dalÄ«bvalstÄ«, uzraudzÄ«bas iestādei katrā no Å¡Ä«m dalÄ«bvalstÄ«m ir tiesÄ«bas piedalÄ«ties kopÄ«gajās operācijās. UzraudzÄ«bas iestāde, kura ir kompetenta, ievērojot 56. panta 1. vai 4. punktu, aicina uzraudzÄ«bas iestādes katrā no minētajām dalÄ«bvalstÄ«m piedalÄ«ties kopÄ«gajās operācijās un bez kavēšanās atbild uzraudzÄ«bas iestādes pieprasÄ«jumam par piedalÄ«Å¡anos.
  • Katra uzraudzÄ«bas iestāde var saskaņā ar dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem un ar pilnvaru pārņēmējas uzraudzÄ«bas iestādes piekriÅ¡anu pieÅ¡Ä·irt pilnvaras, tostarp izmeklēšanas pilnvaras, pilnvaru pārņēmējas uzraudzÄ«bas iestādes locekļiem vai personālam, kas iesaistÄ«ti kopÄ«gās operācijās, vai tādā apmērā, kā to pieļauj uzņemošās uzraudzÄ«bas iestādes dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu akti, var atļaut pilnvaru pārņēmējas uzraudzÄ«bas iestādes locekļiem vai personālam Ä«stenot viņu izmeklēšanas pilnvaras saskaņā ar pilnvaru pārņēmējas uzraudzÄ«bas iestādes dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem. Šādas izmeklēšanas pilnvaras var Ä«stenot tikai uzņemošās uzraudzÄ«bas iestādes vadÄ«bā un tās locekļu vai personāla klātbÅ«tnē. Pilnvaru pārņēmējas uzraudzÄ«bas iestādes locekļiem vai personālam piemēro uzņemošās uzraudzÄ«bas iestādes dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktus.
  • Ja saskaņā ar šā panta 1. punktu pilnvaru pārņēmējas uzraudzÄ«bas iestādes personāls darbojas citā dalÄ«bvalstÄ«, uzņemošās uzraudzÄ«bas iestādes dalÄ«bvalsts uzņemas atbildÄ«bu par tā darbÄ«bām, tostarp atbildÄ«bu par jebkādu tā operāciju laikā nodarÄ«to kaitējumu saskaņā ar tās dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, kuras teritorijā tas darbojas.
  • DalÄ«bvalsts, kuras teritorijā ir nodarÄ«ts kaitējums, novērÅ¡ šādu kaitējumu saskaņā ar nosacÄ«jumiem, kurus piemēro Å¡Ä«s valsts personāla nodarÄ«tam kaitējumam. Pilnvaru pārņēmējas uzraudzÄ«bas iestādes dalÄ«bvalsts, kuras personāls ir nodarÄ«jis kaitējumu kādai personai citas dalÄ«bvalsts teritorijā, minētajai citai dalÄ«bvalstij pilnÄ«bā atlÄ«dzina visas summas, ko tā samaksājusi tās vārdā pilnvarotajām personām.
  • Neskarot dalÄ«bvalstu tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡anu attiecÄ«bā uz trešām personām un izņemot 5. punktu, ikviena dalÄ«bvalsts 1. punktā paredzētajā gadÄ«jumā atturas pieprasÄ«t atlÄ«dzÄ«bu no citas dalÄ«bvalsts par 4. punktā minēto kaitējumu.
  • Ja tiek plānota kopÄ«ga operācija un uzraudzÄ«bas iestāde viena mēneÅ¡a laikā neievēro pienākumus, kas minēti šā panta 2. punkta otrajā teikumā, pārējās uzraudzÄ«bas iestādes var pieņemt pagaidu pasākumu Å¡Ä«s dalÄ«bvalsts teritorijā saskaņā ar 55. pantu. Minētajā gadÄ«jumā tiek uzskatÄ«ts, ka saskaņā ar 66. panta 1. punktu ir steidzami jārÄ«kojas un ir nepiecieÅ¡ams steidzams kolēģijas atzinums vai saistoÅ¡s lēmums saskaņā ar 66. panta 2. punktu.