12. pants

Pārredzama informācija, saziņa un datu subjekta tiesību īstenošanas kārtība

 • Pārzinis veic atbilstoÅ¡us pasākumus, lai kodolÄ«gā, pārredzamā, saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkārÅ¡u valodu, datu subjektam sniegtu visu 13. un 14. pantā minēto informāciju un nodroÅ¡inātu visu 15.–22. pantā un 34. pantā minēto saziņu attiecÄ«bā uz apstrādi, jo Ä«paÅ¡i attiecÄ«bā uz visu informāciju, kas konkrēti paredzēta bērnam. Informāciju sniedz rakstiski vai citā veidā, tostarp – vajadzÄ«bas gadÄ«jumā – elektroniskā formā. Pēc datu subjekta pieprasÄ«juma informāciju var sniegt mutiski – ar noteikumu, ka datu subjekta identitāte ir pierādÄ«ta citā veidā.
 • Pārzinis veicina datu subjekta tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡anu saskaņā ar 15.–22. pantu. Regulas 11. panta 2. punktā minētajos gadÄ«jumos pārzinis neatsakās rÄ«koties pēc datu subjekta pieprasÄ«juma par savu tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡anu saskaņā ar 15.–22. pantu, izņemot gadÄ«jumus, kad pārzinis uzskatāmi parāda, ka nespēj identificēt datu subjektu.
 • Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadÄ«jumā mēneÅ¡a laikā pēc pieprasÄ«juma saņemÅ¡anas datu subjektu informē par darbÄ«bu, kas pēc pieprasÄ«juma veikta saskaņā ar 15.–22. pantu. VajadzÄ«bas gadÄ«jumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēneÅ¡iem, ņemot vērā pieprasÄ«jumu sarežģītÄ«bu un skaitu. Pārzinis informē datu subjektu par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneÅ¡a laikā pēc pieprasÄ«juma saņemÅ¡anas. Ja datu subjekts pieprasÄ«jumu iesniedz elektroniskā formā, informāciju, ja iespējams, sniedz elektroniskā formā, izņemot, ja datu subjekts pieprasa citādi.
 • Ja pārzinis neveic darbÄ«bu, ko pieprasÄ«jis datu subjekts, pārzinis bez kavēšanās un vēlākais mēneÅ¡a laikā pēc pieprasÄ«juma saņemÅ¡anas informē datu subjektu par darbÄ«bas neveikÅ¡anas iemesliem un par iespēju iesniegt sÅ«dzÄ«bu uzraudzÄ«bas iestādei un vērsties tiesā.
 • Informācija, ko sniedz saskaņā ar 13. un 14. pantu, un visa saziņa un visas darbÄ«bas, ko Ä«steno saskaņā ar 15.–22. pantu un 34. pantu, ir bezmaksas. Ja datu subjekta pieprasÄ«jumi ir acÄ«mredzami nepamatoti vai pārmērÄ«gi, jo Ä«paÅ¡i to regulāras atkārtoÅ¡anās dēļ, pārzinis var vai nu:
  • a) pieprasÄ«t saprātÄ«gu maksu, ņemot vērā administratÄ«vās izmaksas, kas saistÄ«tas ar informācijas vai saziņas nodroÅ¡ināšanu vai pieprasÄ«tās darbÄ«bas veikÅ¡anu; vai arÄ«
  • b) atteikties izpildÄ«t pieprasÄ«jumu.
   Pārzinim ir pienākums uzskatāmi parādīt, ka pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs.
 • Neskarot 11. pantu – ja pārzinim ir pamatotas Å¡aubas par tās fiziskās personas identitāti, kura iesniedz 15.–21. pantā minēto pieprasÄ«jumu, pārzinis var prasÄ«t, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzÄ«ga datu subjekta identitātes apstiprināšanai.
 • Informāciju, kas datu subjektiem sniedzama, ievērojot 13. un 14. pantu, var sniegt apvienojumā ar standartizētām ikonām, lai viegli uztveramā, saprotamā un skaidri salasāmā veidā sniegtu jēgpilnu pārskatu par paredzēto apstrādi. Ja ikonas attēlo elektroniski, tās ir maÅ¡Ä«nlasāmas.
 • Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 92. pantu, lai noteiktu informāciju, kas sniedzama, izmantojot ikonas, un procedÅ«ras standartizētu ikonu nodroÅ¡ināšanai.