74. pants

Priekšsēdētāja uzdevumi

  • Priekšsēdētājam ir šādi uzdevumi:
    • a) sasaukt kolēģijas sanāksmes un sagatavot darba kārtību;
    • b) paziņot vadošajai uzraudzības iestādei un attiecīgajām uzraudzības iestādēm lēmumus, ko kolēģija pieņēmusi saskaņā ar 65. pantu;
    • c) nodrošināt kolēģijas uzdevumu savlaicīgu izpildi, jo īpaši saistībā ar konsekvences mehānismu, kas minēts 63. pantā.
  • Kolēģija savā reglamentā nosaka pienākumu sadali starp priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekiem.