74. pants

Priekšsēdētāja uzdevumi

  • Priek┼ís─ôd─ôt─üjam ir ┼í─üdi uzdevumi:
    • a) sasaukt kol─ô─úijas san─üksmes un sagatavot darba k─ürt─źbu;
    • b) pazi┼ćot vado┼íajai uzraudz─źbas iest─üdei un attiec─źgaj─üm uzraudz─źbas iest─üd─ôm l─ômumus, ko kol─ô─úija pie┼ć─ômusi saska┼ć─ü ar 65.┬ápantu;
    • c) nodro┼íin─üt kol─ô─úijas uzdevumu savlaic─źgu izpildi, jo ─źpa┼íi saist─źb─ü ar konsekvences meh─ünismu, kas min─ôts 63.┬ápant─ü.
  • Kol─ô─úija sav─ü reglament─ü nosaka pien─ükumu sadali starp priek┼ís─ôd─ôt─üju un priek┼ís─ôd─ôt─üja vietniekiem.