Artykuł 74

Zadania przewodniczącego

  • Przewodniczący ma następujące zadania:
    • a) zwołuje posiedzenia Europejskiej Rady Ochrony Danych i sporządza porządek obrad;
    • b) notyfikuje wiodącemu organowi nadzorczemu i organom nadzorczym, których sprawa dotyczy, decyzje przyjęte przez Europejską Radę Ochrony Danych na mocy art. 65;
    • c) zapewnia terminowe wykonanie zadań Europejskiej Rady Ochrony Danych, w szczególności w odniesieniu do mechanizmu spójności, o którym mowa w art. 63.
  • Europejska Rada Ochrony Danych określa w swoim regulaminie wewnętrznym podział zadań między przewodniczącego a wiceprzewodniczących.