Artykuł 99

Wejście w życie i stosowanie

  • Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
  • Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
  • Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

    Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2016 r.