Airteagal 99

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

  • Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
  • Beidh feidhm aige ón 25 Bealtaine 2018.
  • Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

    Arna dhéanamh in Strasbourg, an 27 Aibreán 2016