Článek 99

Vstup v platnost a použitelnost

  • Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
  • Toto nařízení se použije ode dne 25. května 2018.
  • Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

    V Bruselu dne 27. dubna 2016.