Artikel 99

Ikrafttræden og anvendelse

  • Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
  • Den anvendes fra den 25. maj 2018.
  • Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

    Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2016.