Artikel 99

Ikrafttr├Žden og anvendelse

  • Denne forordning tr├Žder i kraft p├ą tyvendedagen efter offentligg├Şrelsen i Den Europ├Žiske Unions Tidende.
  • Den anvendes fra den 25. maj 2018.
  • Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og g├Žlder umiddelbart i hver medlemsstat.

    Udf├Žrdiget i Bruxelles, den 27. april 2016.