Artikel 41

Kontrol af godkendte adfærdskodekser

 • Uden at dette ber√łrer den kompetente tilsynsmyndigheds opgaver og bef√łjelser i henhold til artikel 57 og 58, kan kontrol af overholdelsen af en adf√¶rdskodeks i henhold til artikel¬†40 foretages af et organ, der har et passende ekspertiseniveau for s√• vidt ang√•r kodeksens genstand, og som er akkrediteret til dette form√•l af den kompetente tilsynsmyndighed.
 • Et organ som omhandlet i stk. 1 kan akkrediteres til at kontrollere overholdelsen af en adf√¶rdskodeks, hvis dette organ har:
  • a) p√•vist sin uafh√¶ngighed og ekspertise for s√• vidt ang√•r kodeksens genstand til den kompetente tilsynsmyndigheds tilfredshed
  • b) fastlagt procedurer, der g√łr det muligt for organet at vurdere dataansvarliges og databehandleres egnethed til at anvende kodeksen, kontrollere deres overholdelse af dens bestemmelser og regelm√¶ssigt vurdere kodeksens virkem√•de
  • c) fastlagt procedurer og ordninger for behandling af klager over overtr√¶delser af kodeksen eller den m√•de, hvorp√• kodeksen er blevet eller bliver gennemf√łrt af en dataansvarlig eller en databehandler, og at g√łre disse procedurer og ordninger gennemsigtige for registrerede og offentligheden, og
  • d) p√•vist til den kompetente tilsynsmyndigheds tilfredshed, at dets opgaver og pligter ikke f√łrer til en interessekonflikt.
 • Den kompetente tilsynsmyndighed forel√¶gger et udkast til kriterier for akkreditering af et organ som omhandlet i denne artikels stk. 1 for Databeskyttelsesr√•det i henhold til sammenh√¶ngsmekanismen, der er omhandlet i artikel 63.
 • Uden at dette ber√łrer den kompetente tilsynsmyndigheds opgaver og bef√łjelser eller bestemmelserne i kapitel VIII, tr√¶ffer et organ som omhandlet i denne artikels stk. 1 under foruds√¶tning af forn√łdne garantier de n√łdvendige foranstaltninger i tilf√¶lde af en dataansvarligs eller databehandlers overtr√¶delse af kodeksen, herunder suspension eller udelukkelse af den dataansvarlige eller databehandleren fra kodeksen. Organet underretter den kompetente tilsynsmyndighed om s√•danne foranstaltninger og begrundelsen for at have truffet dem.
 • Den kompetente tilsynsmyndighed tilbagekalder akkrediteringen af et organ som omhandlet i stk. 1, hvis betingelserne for akkreditering ikke er eller ikke l√¶ngere er opfyldt, eller hvis foranstaltninger truffet af organet overtr√¶der denne forordning.
 • Denne artikel finder ikke anvendelse p√• behandling, der udf√łres af offentlige myndigheder og organer.