Artikel 64

Udtalelse fra Databeskyttelsesrådet

 • Databeskyttelsesr√•det afgiver en udtalelse, n√•r en kompetent tilsynsmyndighed har til hensigt at vedtage en af nedenst√•ende foranstaltninger. Med henblik herp√• sender den kompetente tilsynsmyndighed et udkast til afg√łrelse til Databeskyttelsesr√•det, n√•r den:
  • a) har til hensigt at vedtage en liste over typer af behandlingsaktiviteter, som er underlagt kravet om en konsekvensanalyse vedr√łrende databeskyttelse i henhold til artikel¬†35, stk. 4
  • b) behandler et sp√łrgsm√•l i henhold til artikel 40, stk. 7, om, hvorvidt et udkast til adf√¶rdskodeks eller en √¶ndring eller udvidelse af en adf√¶rdskodeks overholder denne forordning
  • c) har til hensigt at godkende kriterierne for akkreditering af et organ i henhold til artikel 41, stk. 3, eller et certificeringsorgan i henhold til artikel 43, stk. 3
  • d) har til hensigt at vedtage standardbestemmelser om databeskyttelse som omhandlet i artikel 46, stk. 2, litra d), og i artikel¬†28, stk.¬†8
  • e) har til hensigt at godkende kontraktbestemmelser som omhandlet i artikel¬†46, stk.¬†3, litra¬†a), eller
  • f) har til hensigt at godkende bindende virksomhedsregler som omhandlet i artikel¬†47.
 • En tilsynsmyndighed, formanden for Databeskyttelsesr√•det eller Kommissionen kan kr√¶ve, at ethvert almengyldigt sp√łrgsm√•l eller ethvert sp√łrgsm√•l, der har virkninger i mere end √©n medlemsstat, dr√łftes af Databeskyttelsesr√•det med henblik p√• en udtalelse, navnlig hvis en kompetent tilsynsmyndighed ikke opfylder forpligtelserne vedr√łrende gensidig bistand, jf. artikel 61, eller vedr√łrende f√¶lles aktiviteter, jf. artikel 62.
 • I de tilf√¶lde, der er omhandlet i stk. 1 og 2, afgiver Databeskyttelsesr√•det udtalelse om det sp√łrgsm√•l, som det har f√•et forelagt, forudsat at det ikke allerede har afgivet en udtalelse om samme sp√łrgsm√•l. Denne udtalelse vedtages inden for otte uger med simpelt flertal blandt medlemmerne af Databeskyttelsesr√•det. Denne frist kan forl√¶nges med yderligere seks uger under hensyntagen til sp√łrgsm√•lets kompleksitet. Med hensyn til det i stk.¬†1 omhandlede udkast til afg√łrelse, der i henhold til stk. 5 udsendes til medlemmerne af Databeskyttelsesr√•det, anses et medlem, som ikke har gjort indsigelse inden for en rimelig frist, der angives af formanden, for at v√¶re enigt i udkastet til afg√łrelse.
 • Tilsynsmyndigheder og Kommissionen sender uden un√łdig forsinkelse elektronisk og i et standardformat Databeskyttelsesr√•det alle relevante oplysninger, herunder et resum√© af de faktiske omst√¶ndigheder, den foresl√•ede afg√łrelse, begrundelsen for vedtagelse af en s√•dan foranstaltning og andre ber√łrte tilsynsmyndigheders synspunkter.
 • Formanden for Databeskyttelsesr√•det underretter uden un√łdig forsinkelse elektronisk:
  • a) medlemmerne af Databeskyttelsesr√•det og Kommissionen om alle relevante oplysninger, som vedkommende har modtaget, i et standardformat. Sekretariatet for Databeskyttelsesr√•det s√łrger efter behov for overs√¶ttelse af de relevante oplysninger, og
  • b) den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i stk. 1 og 2, og Kommissionen om den p√•g√¶ldende udtalelse og offentligg√łr den.
 • Den kompetente tilsynsmyndighed vedtager ikke sit udkast til afg√łrelse omhandlet i stk.¬†1 i den periode, der er omhandlet i stk.¬†3.
 • Den tilsynsmyndighed, der er omhandlet i stk. 1, tager videst muligt hensyn til Databeskyttelsesr√•dets udtalelse og giver senest to uger efter modtagelsen af udtalelsen formanden for Databeskyttelsesr√•det elektronisk meddelelse om, hvorvidt den agter at fastholde eller √¶ndre sit udkast til afg√łrelse, og forel√¶gger i givet fald det √¶ndrede udkast til afg√łrelse i et standardformat.
 • Hvis den ber√łrte tilsynsmyndighed inden for den frist, der er omhandlet i denne artikels stk. 7, underretter formanden for Databeskyttelsesr√•det om, at den helt eller delvist ikke agter at f√łlge udtalelsen fra Databeskyttelsesr√•det, og den giver en relevant begrundelse herfor, finder artikel¬†65, stk. 1, anvendelse.