Artikel 64

Yttrande frÄn Styrelsen

 • Styrelsen ska avge ett yttrande nĂ€r en behörig tillsynsmyndighet avser att anta nĂ„gon av Ă„tgĂ€rderna nedan. I detta syfte ska den behöriga tillsynsmyndigheten skicka utkastet till beslut till styrelsen nĂ€r det
  • a) syftar till att anta en förteckning över behandling som omfattas av kravet pĂ„ en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35.4,
  • b) rör ett Ă€rende i enlighet med artikel 40.7 om huruvida ett utkast till uppförandekoder eller en Ă€ndring eller förlĂ€ngning av en uppförandekod Ă€r förenlig med denna förordning,
  • c) syftar till att godkĂ€nna kriterierna för ackreditering av ett organ enligt artikel 41.3 eller ett certifieringsorgan enligt artikel 43.3,
  • d) syftar till att faststĂ€lla standardiserade dataskyddsbestĂ€mmelser enligt artiklarna 46.2 d och 28.8,
  • e) syftar till att godkĂ€nna sĂ„dana avtalsklausuler som avses i artikel 46.3 a, eller
  • f) syftar till att godkĂ€nna bindande företagsbestĂ€mmelser enligt artikel 47.
 • Varje tillsynsmyndighet, styrelsens ordförande eller kommissionen fĂ„r i syfte att erhĂ„lla ett yttrande begĂ€ra att styrelsen granskar en frĂ„ga med allmĂ€n rĂ€ckvidd eller som har följder i mer Ă€n en medlemsstat, i synnerhet om en behörig myndighet inte uppfyller sina skyldigheter i frĂ„ga om ömsesidigt bistĂ„nd i enlighet med artikel 61 eller i frĂ„ga om gemensamma insatser i enlighet med artikel 62.
 • I de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska styrelsen avge ett yttrande i den frĂ„ga som ingivits till den, förutsatt att den inte redan har avgett ett yttrande i samma frĂ„ga. Detta yttrande ska antas med enkel majoritet av styrelsens ledamöter inom Ă„tta veckor. Denna period fĂ„r förlĂ€ngas med ytterligare sex veckor med hĂ€nsyn till sakfrĂ„gans komplexitet. Vad gĂ€ller det utkast till beslut som avses i punkt 1 som spridits till styrelsens ledamöter i enlighet med punkt 5, ska en ledamot som inte har gjort invĂ€ndningar inom en rimlig period som ordföranden angett anses samtycka till utkastet till beslut.
 • Tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska utan onödigt dröjsmĂ„l i ett standardiserat elektroniskt format till styrelsen översĂ€nda all relevant information, som allt efter omstĂ€ndigheterna fĂ„r utgöras av en sammanfattning av sakförhĂ„llanden, utkastet till beslut, grunden till att en sĂ„dan Ă„tgĂ€rd Ă€r nödvĂ€ndig och synpunkter frĂ„n övriga berörda tillsynsmyndigheter.
 • Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmĂ„l och pĂ„ elektronisk vĂ€g upplysa
  • a) styrelsens ledamöter samt kommissionen om all relevant information som meddelats styrelsen i ett standardiserat format; styrelsens sekretariat ska vid behov tillhandahĂ„lla översĂ€ttningar av relevant information; och
  • b) den tillsynsmyndighet som, allt efter omstĂ€ndigheterna, avses i punkterna 1 och 2 samt kommissionen om yttrandet, och ska ocksĂ„ offentliggöra det.
 • Den behöriga tillsynsmyndigheten fĂ„r inte anta sitt utkast till beslut enligt punkt 1 inom den period som avses i punkt 3.
 • Den tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 ska ta största möjliga hĂ€nsyn till styrelsens yttrande och ska, inom tvĂ„ veckor efter att yttrandet inkommit, i ett standardiserat elektroniskt format meddela styrelsens ordförande om huruvida den kommer att hĂ„lla fast vid eller Ă€ndra sitt utkast till beslut, och i förekommande fall översĂ€nda det Ă€ndrade utkastet till beslut.
 • Om den berörda tillsynsmyndigheten underrĂ€ttar styrelsens ordförande inom den period som avses i punkt 7 i den hĂ€r artikeln om att den inte avser att följa styrelsens yttrande, helt eller delvis, och tillhandahĂ„ller en relevant motivering, ska artikel 65.1 tillĂ€mpas.