Artikel 40

Uppförandekoder

 • Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, styrelsen och kommissionen ska uppmuntra utarbetandet av uppförandekoder avsedda att bidra till att denna förordning genomförs korrekt, med hĂ€nsyn till sĂ€rdragen hos de olika sektorer dĂ€r behandling sker, och de sĂ€rskilda behoven hos mikroföretag samt smĂ„ och medelstora företag.
 • Sammanslutningar och andra organ som företrĂ€der kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbitrĂ€den fĂ„r utarbeta uppförandekoder, eller Ă€ndra eller utöka sĂ„dana koder, i syfte att specificera tillĂ€mpningen av denna förordning, till exempel nĂ€r det gĂ€ller
  • a) rĂ€ttvis och öppen behandling,
  • b) personuppgiftsansvarigas berĂ€ttigade intressen i sĂ€rskilda sammanhang,
  • c) insamling av personuppgifter,
  • d) pseudonymisering av personuppgifter,
  • e) information till allmĂ€nheten och de registrerade,
  • f) utövande av registrerades rĂ€ttigheter,
  • g) information till och skydd av barn samt metoderna för att erhĂ„lla samtycke frĂ„n de personer som har förĂ€ldraansvar för barn,
  • h) Ă„tgĂ€rder och förfaranden som avses i artiklarna 24 och 25 samt Ă„tgĂ€rder för att sĂ€kerstĂ€lla sĂ€kerhet vid behandling i enlighet med artikel 32,
  • i) anmĂ€lan av personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheter och meddelande av sĂ„dana personuppgiftsincidenter till registrerade,
  • j) överföring av personuppgifter till tredjelĂ€nder eller internationella organisationer,
  • k) utomrĂ€ttsliga förfaranden och andra tvistlösningsförfaranden för lösande av tvister mellan personuppgiftsansvariga och registrerade nĂ€r det gĂ€ller behandling, utan att detta pĂ„verkar registrerades rĂ€ttigheter enligt artiklarna 77 och 79.
 • Uppförandekoder som Ă€r godkĂ€nda i enlighet med punkt 5 i denna artikel och som har allmĂ€n giltighet enligt punkt 9 i denna artikel fĂ„r, förutom att de iakttas av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbitrĂ€den som omfattas av denna förordning, Ă€ven iakttas av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbitrĂ€den som inte omfattas av denna förordning enligt artikel 3, för att tillhandahĂ„lla lĂ€mpliga garantier inom ramen för överföringar av personuppgifter till tredjelĂ€nder eller internationella organisationer enligt villkoren i artikel 46.2 e. SĂ„dana personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbitrĂ€den ska göra bindande och verkstĂ€llbara Ă„taganden, genom avtal eller andra rĂ€ttsligt bindande instrument, att tillĂ€mpa dessa lĂ€mpliga garantier inbegripet nĂ€r det gĂ€ller registrerades rĂ€ttigheter.
 • Den uppförandekod som avses i punkt 2 i den hĂ€r artikeln ska innehĂ„lla mekanismer som gör det möjligt för det organ som avses i artikel 41.1 att utföra den obligatoriska övervakningen av att dess bestĂ€mmelser efterlevs av personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbitrĂ€den som tillĂ€mpar den, utan att det pĂ„verkar uppgifter eller befogenheter för de tillsynsmyndigheter som Ă€r behöriga enligt artikel 55 eller 56.
 • Sammanslutningar och andra organ som avses i punkt 2 i den hĂ€r artikeln som avser att utarbeta en uppförandekod eller Ă€ndra eller utöka befintliga uppförandekoder ska inge utkastet till uppförandekod, Ă€ndringen eller utökningen till den tillsynsmyndighet som Ă€r behörig enligt artikel 55. Tillsynsmyndigheten ska yttra sig om huruvida utkastet till uppförandekod, Ă€ndring eller utökning överensstĂ€mmer med denna förordning och ska godkĂ€nna ett det utkastet till kod, Ă€ndring eller utökning om den finner att tillrĂ€ckliga garantier tillhandahĂ„lls.
 • Om utkastet till kod, eller en Ă€ndring eller utökning, godkĂ€nns i enlighet med punkt 5, och om den berörda uppförandekoden inte avser behandling i flera medlemsstater, ska tillsynsmyndigheten registrera och offentliggöra uppförandekoden.
 • Om ett utkast till uppförandekod avser behandling i flera medlemsstater ska den tillsynsmyndighet som Ă€r behörig enligt artikel 55 innan den godkĂ€nner utkastet till kod, Ă€ndring eller utökning, inom ramen för det förfarande som avses i artikel 63 överlĂ€mna det till styrelsen som ska avge ett yttrande om huruvida utkastet till kod, Ă€ndring eller utökning Ă€r förenlig med denna förordning eller, i de fall som avses i punkt 3 i den hĂ€r artikeln, tillhandahĂ„ller lĂ€mpliga garantier.
 • Om det i det yttrande som avses i punkt 7 bekrĂ€ftas att utkastet till kod, Ă€ndring eller utökning Ă€r förenligt med denna förordning, eller, i de fall som avses i punkt 3, tillhandahĂ„ller lĂ€mpliga garantier, ska styrelsen inlĂ€mna sitt yttrande till kommissionen.
 • Kommissionen fĂ„r, genom genomförandeakter, besluta att den godkĂ€nda koden, Ă€ndringen eller utökningen som getts in till den enligt punkt 8 i den hĂ€r artikeln har allmĂ€n giltighet inom unionen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.
 • Kommissionen ska se till att de godkĂ€nda koder om vilka det har beslutats att de har allmĂ€n giltighet enligt punkt 9 offentliggörs pĂ„ lĂ€mpligt sĂ€tt.
 • Styrelsen ska samla alla godkĂ€nda uppförandekoder, Ă€ndringar och utökningar i ett register och offentliggöra dem pĂ„ lĂ€mpligt sĂ€tt.