40 straipsnis

Elgesio kodeksai

 • Valstybės narės, priežiÅ«ros institucijos, Valdyba ir Komisija skatina parengti elgesio kodeksus, kuriais bÅ«tų siekiama padėti tinkamai taikyti šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečius įvairių su duomenų tvarkymu susijusių sektorių ypatumus ir į konkrečius labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius.
 • Asociacijos ir kitos įstaigos, atstovaujančios įvairių kategorijų duomenų valdytojams arba duomenų tvarkytojams, gali parengti elgesio kodeksus arba iÅ¡ dalies pakeisti ar iÅ¡plėsti tokius kodeksus siekdamos nustatyti, kaip turi bÅ«ti taikomas Å¡is reglamentas, atsižvelgiant į:
  • a) sąžiningą ir skaidrų duomenų tvarkymą;
  • b) teisėtus interesus, kuriais konkrečiomis aplinkybėmis vadovaujasi duomenų valdytojai;
  • c) asmens duomenų rinkimą;
  • d) pseudonimų suteikimą asmens duomenims;
  • e) visuomenės ir duomenų subjektų informavimą;
  • f) naudojimąsi duomenų subjektų teisėmis;
  • g) vaikų informavimą ir apsaugą, taip pat bÅ«dą gauti vaikų tėvų pareigų turėtojų sutikimą;
  • h) 24 ir 25 straipsniuose nurodytas priemones bei procedÅ«ras ir priemones, kuriomis užtikrinamas 32 straipsnyje nurodytas duomenų tvarkymo saugumas;
  • i) praneÅ¡imą apie asmens duomenų saugumo pažeidimus priežiÅ«ros institucijoms ir praneÅ¡ima apie tokius asmens duomenų saugumo pažeidimus duomenų subjektams;
  • j) asmens duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes ir tarptautinėms organizacijoms; ar
  • k) neteisminio ginčų nagrinėjimą ir kitų ginčų sprendimo procedÅ«ras, pagal kurias sprendžiami su duomenų tvarkymu susiję duomenų valdytojų ir duomenų subjektų ginčai, nedarant poveikio duomenų subjektų teisėms pagal 77 ir 79 straipsnius.
 • Pagal Å¡io straipsnio 5 dalį patvirtintų ir pagal Å¡io straipsnio 9 dalį visuotinai galiojančių elgesio kodeksų gali laikytis ne tik duomenų valdytojai arba duomenų tvarkytojai, kuriems taikomas Å¡is reglamentas, bet ir duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai, kuriems pagal 3 straipsnį Å¡is reglamentas netaikomas, kad užtikrintų asmens duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms tinkamas apsaugos priemones, kaip numatyta 46 straipsnio 2 dalies e punkte. Tokie duomenų valdytojai arba duomenų tvarkytojai gali prisiimti privalomus ir vykdytinus įsipareigojimus taikyti Å¡ias tinkamas apsaugos priemones, be kita ko, duomenų subjektų teisių atžvilgiu, naudodamiesi sutartinėmis arba kitomis teisiÅ¡kai privalomomis priemonėmis.
 • Å io straipsnio 2 dalyje nurodytame elgesio kodekse numatomi mechanizmai, leidžiantys 41 straipsnio 1 dalyje nurodytai įstaigai vykdyti privalomą duomenų valdytojų arba duomenų tvarkytojų, kurie įsipareigoja taikyti kodeksą, Å¡io kodekso nuostatų laikymosi stebėseną, nedarant poveikio priežiÅ«ros institucijoms, kurios yra kompetentingos pagal 55 arba 56 straipsnį, užduotimis ir įgaliojimams.
 • Å io straipsnio 2 dalyje nurodytos asociacijos ir kitos įstaigos, ketinančios parengti elgesio kodeksą arba iÅ¡ dalies pakeisti ar iÅ¡plėsti galiojantį kodeksą, pateikia kodekso projektą, pakeitimą ar iÅ¡plėtimą priežiÅ«ros institucijai, kuri yra kompetentinga pagal 55 straipsnį. PriežiÅ«ros institucija pateikia nuomonę dėl to, ar kodekso projektas, pakeitimas ar iÅ¡plėtimas atitinka šį reglamentą, ir patvirtina tokį kodekso projektą, pakeitimą ar iÅ¡plėtimą, jei nustato, kad jame numatytos pakankamos tinkamos apsaugos priemonės.
 • Jeigu pagal 5 dalį patvirtinamas elgesio kodekso projektas ar pakeitimas arba iÅ¡plėtimas, ir jei atitinkamas elgesio kodeksas nėra susijęs su keliose valstybėse narėse vykdoma duomenų tvarkymo veikla, priežiÅ«ros institucija užregistruoja ir paskelbia kodeksą.
 • Jeigu elgesio kodekso projektas yra susijęs su keliose valstybėse narėse vykdoma duomenų tvarkymo veikla, priežiÅ«ros institucija, kuri yra kompetentinga pagal 55 straipsnį, prieÅ¡ patvirtindama kodekso projektą, pakeitimą ar iÅ¡plėtimą, taikydama 63 straipsnyje nurodytą procedÅ«rą, pateikia jį Valdybai, kuri pateikia nuomonę dėl to, ar kodekso projektas, pakeitimas ar iÅ¡plėtimas atitinka šį reglamentą, arba, esant Å¡io straipsnio 3 dalyje nurodytai situacijai, ar jame nustatytos tinkamos apsaugos priemonės.
 • Jeigu 7 dalyje nurodytoje nuomonėje patvirtinama, kad kodekso projektas, pakeitimas ar iÅ¡plėtimas atitinka šį reglamentą, arba, esant 3 dalyje nurodytai situacijai, jame nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, Valdyba pateikia savo nuomonę Komisijai.
 • Komisija įgyvendinimo aktais gali nuspręsti, kad pagal Å¡io straipsnio 8 dalį jai pateiktas patvirtinti elgesio kodeksas, pakeitimas ar iÅ¡plėtimas visuotinai galioja Sąjungoje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 93 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedÅ«ros.
 • Komisija užtikrina, kad patvirtinti kodeksai, kurie sprendimu pagal 9 dalį pripažinti visuotinai galiojančiais, bÅ«tų tinkamai skelbiami vieÅ¡ai.
 • Valdyba įtraukia į registrą visus patvirtintus elgesio kodeksus, pakeitimus ir iÅ¡plėtimus ir padaro juos vieÅ¡ai prieinamus naudodamasi atitinkamomis priemonėmis.