Artikkel 40

Toimimisjuhendid

 • Liikmesriigid, jĂ€relevalveasutused, andmekaitsenĂ”ukogu ja komisjon julgustavad toimimisjuhendite koostamist, mille eesmĂ€rk on aidata kaasa kĂ€esoleva mÀÀruse nĂ”uetekohasele kohaldamisele, vĂ”ttes arvesse erinevate töötlussektorite eripĂ€ra ning mikro-, vĂ€ikeste ja keskmise suurusega ettevĂ”tjate konkreetseid vajadusi.
 • Vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate kategooriaid esindavad ĂŒhendused ja muud organid vĂ”ivad koostada toimimisjuhendeid vĂ”i muuta vĂ”i laiendada neid toimimisjuhendeid, et tĂ€psustada kĂ€esoleva mÀÀruse kohaldamist seoses jĂ€rgmisega:
  • a) isikuandmete Ă”iglane ja lĂ€bipaistev töötlemine;
  • b) vastutava töötleja Ă”igustatud huvid teatud kontekstis;
  • c) isikuandmete kogumine;
  • d) isikuandmete pseudonĂŒmiseerimine;
  • e) ĂŒldsuse ja andmesubjektide teavitamine;
  • f) andmesubjektide Ă”iguste kasutamine;
  • g) laste teavitamine ja kaitsmine ning lapse suhtes vanemliku vastutusega isiku nĂ”usoleku saamise viis;
  • h) artiklites 24 ja 25 osutatud meetmed ja menetlused ning meetmed artiklis 32 osutatud isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks;
  • i) isikuandmetega seotud rikkumistest teatamine jĂ€relevalveasutustele ja andmesubjektide teavitamine isikuandmetega seotud rikkumistest;
  • j) isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele vĂ”i rahvusvahelistele organisatsioonidele, ja
  • k) vastutavate töötlejate ja andmesubjektide vaheliste isikuandmete töötlemist kĂ€sitlevate kohtuvĂ€liste menetluste ja muude vaidluste lahendamise kord, ilma et see piiraks andmesubjektide Ă”igusi vastavalt artiklitele 77 ja 79.
 • Peale selle, et kĂ€esoleva artikli lĂ”ike 5 kohaselt heaks kiidetud ja kĂ€esoleva artikli lĂ”ike 9 kohaselt terves liidus kehtivaks tunnistatud toimimisjuhendeid jĂ€rgivad vastutavad töötlejad ja volitatud töötlejad, kelle suhtes kohaldatakse kĂ€esolevat mÀÀrust, vĂ”ivad neid jĂ€rgida ka vastutavad töötlejad ja volitatud töötlejad, kelle suhtes tulenevalt artiklist 3 kĂ€esolevat mÀÀrust ei kohaldata, et tagada isikuandmete kolmandale riigile vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile edastamise raamistikus artikli 46 lĂ”ike 2 punktis e osutatud tingimustel asjakohased kaitsemeetmed. Nende asjakohaste kaitsemeetmete, sealhulgas andmesubjektide Ă”igustega seotud kaitsemeetmete kohaldamiseks kehtestab selline vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja lepingu vĂ”i muu Ă”iguslikult siduva dokumendi alusel siduvad ja tĂ€itmisele pööratavad kohustused.
 • KĂ€esoleva artikli lĂ”ike 2 kohane toimimisjuhend peab sisaldama mehhanisme, mis vĂ”imaldavad artikli 41 lĂ”ikes 1 osutatud asutusel teha kohustuslikku jĂ€relevalvet selle ĂŒle, et toimimisjuhendit tĂ€itma kohustunud vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja jĂ€rgib seda, ilma et see piiraks artikli 55 vĂ”i 56 kohaselt pĂ€deva jĂ€relevalveasutuse ĂŒlesandeid ja volitusi.
 • KĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 2 osutatud ĂŒhendused ja muud organid, kes kavatsevad koostada toimimisjuhendi vĂ”i muuta vĂ”i laiendada olemasolevat juhendit, esitavad vastavalt artiklile 55 kompetentsele jĂ€relevalveasutusele toimimisjuhendi kavandi. JĂ€relevalveasutus esitab arvamuse selle kohta, kas juhendi kavand vĂ”i muudetud vĂ”i laiendatud juhend vastab kĂ€esolevale mÀÀrusele, ning kui ta leiab, et see tagab piisavad asjakohased kaitsemeetmed, kiidab ta selle kavandi vĂ”i muudetud vĂ”i laiendatud juhendi heaks.
 • Kui toimimisjuhendi kavand vĂ”i muudetud vĂ”i laiendatud toimimisjuhend kiidetakse vastavalt lĂ”ikele 5 heaks ning kui asjaomane toimimisjuhend ei ole seotud isikuandmete töötlemise toimingutega mitmes liikmesriigis, registreerib ja avaldab jĂ€relevalveasutus toimimisjuhendi.
 • Kui toimimisjuhendi kavand on seotud isikuandmete töötlemise toimingutega mitmes liikmesriigis, siis esitab artikli 55 kohaselt pĂ€dev jĂ€relevalveasutus toimimisjuhendi enne selle heakskiitmist artiklis 63 osutatud menetluse kohaselt andmekaitsenĂ”ukogule, kes esitab arvamuse selle kohta, kas toimimisjuhendi kavand vĂ”i muudetud vĂ”i laiendatud toimimisjuhend vastab kĂ€esolevale mÀÀrusele vĂ”i tagab kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 3 osutatud olukorras asjakohased kaitsemeetmed.
 • Kui lĂ”ikes 7 osutatud arvamuses kinnitatakse, et toimimisjuhendi kavand vĂ”i muudetud vĂ”i laiendatud toimimisjuhend vastab kĂ€esolevale mÀÀrusele vĂ”i tagab lĂ”ikes 3 osutatud olukorras asjakohased kaitsemeetmed, siis esitab andmekaitsenĂ”ukogu oma arvamuse komisjonile.
 • Komisjon vĂ”ib rakendusaktidega otsustada, et talle vastavalt kĂ€esoleva artikli lĂ”ikele 8 esitatud heakskiidetud toimimisjuhendid, muudatused ja laiendused kehtivad terves liidus. Need rakendusaktid vĂ”etakse vastu kooskĂ”las artikli 93 lĂ”ikes 2 sĂ€testatud kontrollimenetlusega.
 • Komisjon tagab asjakohase teavituse lĂ”ike 9 kohase otsusega terves liidus kehtivaks tunnistatud heakskiidetud toimimisjuhenditest.
 • AndmekaitsenĂ”ukogu koondab kĂ”ik heakskiidetud toimimisjuhendid, muudatused ja laiendused registrisse ja teeb need sobival viisil ĂŒldsusele kĂ€ttesaadavaks.