Artikkel 60

Juhtiva jÀrelevalveasutuse ja teiste asjaomaste jÀrelevalveasutuste vaheline koostöö

 • Juhtiv jĂ€relevalveasutus teeb kĂ€esoleva artikli kohaselt koostööd teiste asjaomaste jĂ€relevalveasutustega, pĂŒĂŒdes saavutada konsensust. Juhtiv jĂ€relevalveasutus ja asjaomased jĂ€relevalveasutused vahetavad ĂŒksteisega kogu asjaomast teavet.
 • Juhtiv jĂ€relevalveasutus vĂ”ib teistelt asjaomastelt jĂ€relevalveasutustelt igal ajal nĂ”uda artikli 61 kohase vastastikuse abi osutamist ning lĂ€bi viia artikli 62 kohaseid ĂŒhisoperatsioone, eelkĂ”ige uurimiste lĂ€biviimiseks vĂ”i teises liikmesriigis asuva vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja suhtes vĂ”etud meetme rakendamise jĂ€relevalveks.
 • Juhtiv jĂ€relevalveasutus edastab kĂŒsimusega seotud asjaomase teabe viivitamata teistele asjaomastele jĂ€relevalveasutustele. Ta esitab otsuse eelnĂ”u viivitamata teistele asjaomastele jĂ€relevalveasutustele arvamuse saamiseks ja vĂ”tab asjakohaselt arvesse nende seisukohti.
 • Kui mĂ”ni teine asjaomane jĂ€relevalveasutus esitab nelja nĂ€dala jooksul pĂ€rast seda, kui temaga on kĂ€esoleva artikli lĂ”ike 3 kohaselt otsuse eelnĂ”u osas konsulteeritud, asjakohase ja pĂ”hjendatud vastuvĂ€ite otsuse eelnĂ”u kohta, esitab juhtiv jĂ€relevalveasutus juhul, kui ta ei vĂ”ta asjakohast ja pĂ”hjendatud vastuvĂ€idet arvesse vĂ”i on seisukohal, et vastuvĂ€ide ei ole asjakohane ega pĂ”hjendatud, kĂŒsimuse kĂ€sitlemiseks artiklis 63 osutatud jĂ€rjepidevuse mehhanismi raames.
 • Kui juhtiv jĂ€relevalveasutus kavatseb asjakohase ja pĂ”hjendatud vastuvĂ€ite arvesse vĂ”tta, esitab ta teistele asjaomastele jĂ€relevalveasutustele muudetud otsuse eelnĂ”u arvamuse saamiseks. KĂ”nealuse muudetud otsuse eelnĂ”u suhtes kohaldatakse lĂ”ikes 4 osutatud menetlust kahe nĂ€dala jooksul.
 • Juhul kui ĂŒkski teine asjaomane jĂ€relevalveasutus ei ole juhtiva jĂ€relevalveasutuse esitatud otsuse eelnĂ”ule lĂ”igetes 4 ja 5 osutatud tĂ€htaja jooksul vastuvĂ€idet esitanud, loetakse, et juhtiv jĂ€relevalveasutus ja asjaomased jĂ€relevalveasutused on otsuse eelnĂ”us kokkuleppele jĂ”udnud ja see on nende jaoks siduv.
 • Juhtiv jĂ€relevalveasutus vĂ”tab otsuse vastu ja teeb selle teatavaks vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja peamisele vĂ”i, olenevalt asjaoludest, ainsale tegevuskohale ning teavitab teisi asjaomaseid jĂ€relevalveasutusi ja andmekaitsenĂ”ukogu kĂ”nealusest otsusest, lisades sellele kokkuvĂ”tte asjaomastest asjaoludest ja pĂ”hjustest. JĂ€relevalveasutus, kellele kaebus esitati, teavitab sellest otsusest kaebuse esitajat.
 • Erandina lĂ”ikest 7, juhul kui kaebus jĂ€etakse rahuldamata vĂ”i lĂŒkatakse tagasi, vĂ”tab jĂ€relevalveasutus, kellele kaebus esitati, otsuse vastu ning teeb selle teatavaks kaebuse esitajale ja teavitab sellest vastutavat töötlejat.
 • Kui juhtiv jĂ€relevalveasutus ja asjaomased jĂ€relevalveasutused nĂ”ustuvad, et osa kaebusest jĂ€etakse rahuldamata vĂ”i lĂŒkatakse tagasi ja asjaomase kaebuse teine osa vĂ”etakse menetlusse, siis vĂ”etakse vastu otsus kaebuse menetletava osa kohta. Juhtiv jĂ€relevalveasutus vĂ”tab vastu otsuse vastutavat töötlejat puudutavate menetlustega seotud osa kohta ja teeb selle teatavaks oma liikmesriigis asuva vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja peamisele vĂ”i ainsale tegevuskohale ning teavitab sellest kaebuse esitajat, samas kui kaebuse esitaja liikmesriigi jĂ€relevalveasutus vĂ”tab vastu otsuse asjaomase kaebuse rahuldamata jĂ€etud vĂ”i tagasi lĂŒkatud osa kohta ning teeb selle teatavaks kaebuse esitajale ja teavitab sellest vastutavat töötlejat vĂ”i volitatud töötlejat.
 • PĂ€rast seda, kui juhtiva jĂ€relevalveasutuse otsus on lĂ”igete 7 ja 9 kohaselt vastutavale töötlejale vĂ”i volitatud töötlejale teatavaks tehtud, vĂ”tab vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja vajalikud meetmed isikuandmete töötlemise toimingute osas tehtud otsuse tĂ€itmise tagamiseks kĂ”igis liidus asuvates tegevuskohtades. Vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja teavitab otsuse tĂ€itmiseks vĂ”etud meetmetest juhtivat jĂ€relevalveasutust, kes teavitab teisi asjaomaseid jĂ€relevalveasutusi.
 • Kui asjaomasel jĂ€relevalveasutusel on erandlike asjaolude korral pĂ”hjust arvata, et andmesubjektide huvide kaitsmiseks tuleb tegutseda kiiresti, kohaldatakse artiklis 66 osutatud kiirmenetlust.
 • Juhtiv jĂ€relevalveasutus ja teised asjaomased jĂ€relevalveasutused esitavad kĂ”nealuse artikli alusel nĂ”utava teabe ĂŒksteisele elektroonilisel teel, kasutades selleks tĂŒĂŒpvormi.