60 straipsnis

Vadovaujančios priežiūros institucijos ir kitų susijusių priežiūros institucijų bendradarbiavimas

 • Vadovaujanti priežiÅ«ros institucija pagal šį straipsnį bendradarbiauja su kitomis susijusiomis priežiÅ«ros institucijomis stengdamasi rasti konsensusą. Vadovaujanti priežiÅ«ros institucija ir susijusios priežiÅ«ros institucijos tarpusavyje keičiasi visa atitinkama informacija.
 • Vadovaujanti priežiÅ«ros institucija bet kuriuo metu gali papraÅ¡yti kitų susijusių priežiÅ«ros institucijų teikti savitarpio pagalbą pagal 61 straipsnį ir gali vykdyti bendras operacijas pagal 62 straipsnį, visų pirma atliekant tyrimus arba stebint su kitoje valstybėje narėje įsisteigusiu duomenų valdytoju ar duomenų tvarkytoju susijusios priemonės įgyvendinimą.
 • Vadovaujanti priežiÅ«ros institucija nedelsdama perduoda atitinkamą informaciją Å¡iuo klausimu kitoms susijusioms priežiÅ«ros institucijoms. Ji nedelsdama pateikia sprendimo projektą kitoms susijusioms priežiÅ«ros institucijoms, kad jos pateiktų savo nuomonę, ir deramai atsižvelgia į jų nuomones.
 • Jeigu bet kuri iÅ¡ kitų susijusių priežiÅ«ros institucijų per keturias savaites nuo tada, kai su ja pagal Å¡io straipsnio 3 dalį buvo konsultuotasi, pareiÅ¡kia tinkamą ir pagrįstą prieÅ¡taravimą dėl sprendimo projekto, vadovaujanti priežiÅ«ros institucija, jeigu ji neatsižvelgia į susijusį ir pagrįstą prieÅ¡taravimą arba laikosi nuomonės, kad prieÅ¡taravimas nėra tinkamas ar pagrįstas, pateikia klausimą spręsti pagal 63 straipsnyje nurodytą nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą.
 • Jeigu vadovaujanti priežiÅ«ros institucija ketina atsižvelgti į pareikÅ¡tą susijusį ir pagrįstą prieÅ¡taravimą, ji pateikia kitoms susijusioms priežiÅ«ros institucijoms peržiÅ«rėtą sprendimo projektą, kad jos pateiktų savo nuomonę. Tam peržiÅ«rėtam sprendimo projektui per dviejų savaičių laikotarpį taikoma 4 dalyje nurodyta procedÅ«ra.
 • Jeigu per 4 ir 5 dalyse nurodytą laikotarpį jokia kita susijusi priežiÅ«ros institucija nepareiÅ¡kė prieÅ¡taravimo vadovaujančios priežiÅ«ros institucijos pateiktam sprendimo projektui, laikoma, kad vadovaujanti priežiÅ«ros institucija ir susijusios priežiÅ«ros institucijos tam sprendimo projektui pritaria ir jis joms yra privalomas.
 • Vadovaujanti priežiÅ«ros institucija priima sprendimą ir praneÅ¡a jį atitinkamai duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagrindinei buveinei arba vienintelei buveinei ir informuoja kitas susijusias priežiÅ«ros institucijas bei Valdybą apie atitinkamą sprendimą, be kita ko, pateikdama atitinkamų faktų ir priežasčių santrauką. PriežiÅ«ros institucija, kuriai buvo pateiktas skundas, apie sprendimą informuoja skundo pateikėją.
 • Nukrypstant nuo 7 dalies, jeigu skundas nepriimamas arba atmetamas, priežiÅ«ros institucija, kuriai skundas buvo pateiktas, priima sprendimą, praneÅ¡a jį skundo pateikėjui ir informuoja apie tai duomenų valdytoją.
 • Jeigu vadovaujanti priežiÅ«ros institucija ir susijusios priežiÅ«ros institucijos sutinka, kad tam tikros skundo dalys turi bÅ«ti nepriimtos arba atmestos, o dėl kitų to skundo dalių reikia imtis veiksmų, dėl kiekvienos iÅ¡ tų skundo dalių priimami atskiri sprendimai. Vadovaujanti priežiÅ«ros institucija priima sprendimą dėl skundo dalies dėl su duomenų valdytoju susijusių veiksmų, praneÅ¡a jį duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagrindinei buveinei arba vienintelei buveinei savo valstybės narės teritorijoje ir apie tai informuoja skundo pateikėją, o skundo pateikėjo priežiÅ«ros institucija priima sprendimą, susijusį su to skundo dalies nepriėmimu arba atmetimu, ir praneÅ¡a jį tam skundo pateikėjui, taip pat apie tai informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją.
 • Duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas, pagal 7 ir 9 dalis gavęs praneÅ¡imą apie vadovaujančios priežiÅ«ros institucijos sprendimą, imasi bÅ«tinų priemonių, kad užtikrintų sprendimo laikymąsi vykdant duomenų tvarkymo veiklą visose Sąjungoje esančiose jo buveinėse. Duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas praneÅ¡a vadovaujančiai priežiÅ«ros institucijai apie priemones, kurių imtasi, kad bÅ«tų laikomasi sprendimo, o Å¡i institucija informuoja kitas susijusias priežiÅ«ros institucijas.
 • Tais atvejais, kai, iÅ¡imtinėmis aplinkybėmis, susijusi priežiÅ«ros institucija turi priežasčių manyti, kad reikia skubiai imtis veiksmų duomenų subjektų interesams apsaugoti, taikoma 66 straipsnyje nurodyta skubos procedÅ«ra.
 • Vadovaujanti priežiÅ«ros institucija ir kitos susijusios priežiÅ«ros institucijos pagal šį straipsnį privalomą informaciją viena kitai teikia elektroninėmis priemonėmis, naudodamosi standartizuota forma.