2 straipsnis

Materialinė taikymo sritis

 • Å is reglamentas taikomas asmens duomenų tvarkymui, visiÅ¡kai arba iÅ¡ dalies atliekamam automatizuotomis priemonėmis, ir asmens duomenų, kurie sudaro susisteminto rinkinio dalį ar yra skirti ją sudaryti, tvarkymui ne automatizuotomis priemonėmis.
 • Å is reglamentas netaikomas asmens duomenų tvarkymui, kai:
  • a) duomenys tvarkomi vykdant veiklą, kuriai Sąjungos teisė netaikoma;
  • b) duomenis tvarko valstybės narės, vykdydamos veiklą, kuriai taikomas ES sutarties V antraÅ¡tinės dalies 2 skyrius;
  • c) duomenis tvarko fizinis asmuo, užsiimdamas iÅ¡imtinai asmenine ar namų Å«kio veikla;
  • d) duomenis tvarko kompetentingos valdžios institucijos nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas, baudžiamųjų sankcijų vykdymo, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją, tikslais.
 • Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentÅ«rų atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001. Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir kiti Sąjungos teisės aktai, taikytini tokiam asmens duomenų tvarkymui, pagal 98 straipsnį pritaikomi pagal Å¡io reglamento principus ir taisykles.
 • Å is reglamentas nedaro poveikio Direktyvos 2000/31/EB, visų pirma tos direktyvos 12–15 straipsniuose nustatytų taisyklių dėl tarpininkavimo paslaugų teikėjų atsakomybės, taikymui.