Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni materjali

 • Dan ir-Regolament japplika g─žall-ippro─őessar ta’ data personali kompletament jew parzjalment b’mezzi awtomatizzati, u g─žall-ippro─őessar g─žajr b’mezzi awtomatizzati ta’ data personali li tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar jew li tkun ma─žsuba sabiex tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar.
 • Dan ir-Regolament ma japplikax g─žall-ippro─őessar ta’ data personali:
  • (a) matul attivit├á li ma taqax ta─žt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-li─íi tal-Unjoni;
  • (b) mill-Istati Membri meta jkunu qeg─ždin iwettqu attivitajiet li jaqg─žu ta─žt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu┬á2 tat-Titolu V tat-TUE;
  • (c) minn persuna fi┼╝ika waqt attivit├á purament personali jew fid-dar;
  • (d) mill-awtoritajiet kompetenti g─žall-finijiet tal-prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali, jew l-e┼╝ekuzzjoni ta’ pieni kriminali, inklu┼╝ is-salvagwardji kontra u l-prevenzjoni ta’ theddid g─žas-sigurt├á pubblika.
 • G─žall-ippro─őessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffi─ő─őji u a─íenziji tal-Unjoni, japplika r-Regolament (KE) Nru┬á45/2001. Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u atti legali o─žrajn tal-Unjoni applikabbli g─žal tali ppro─őessar tad-data personali g─žandhom ji─íu adattati g─žall-prin─őipji u r-regoli ta’ dan ir-Regolament skont l-Artikolu 98.
 • Dan ir-Regolament g─žandu jkun ming─žajr pre─íudizzju g─žall-applikazzjoni tad-Direttiva 2000/31/KE, b’mod partikolari tar-regoli dwar ir-responsabbilt├á ta’ fornituri ta’ servizzi intermedjarji fl-Artikoli 12 sa 15 ta’ dik id-Direttiva.