Artikolu 43

Korpi ta’ ─őertifikazzjoni

 • Ming─žajr pre─íudizzju g─žall-kompiti u s-setg─žat tal-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti ta─žt l-Artikoli 57 u 58, il-korpi ta’ ─őertifikazzjoni li g─žandhom livell xieraq ta’ g─žarfien espert fir-rigward tal-protezzjoni tad-data g─žandhom, wara li jinfurmaw l-awtorit├á supervi┼╝orja sabiex din tkun tista’ te┼╝er─őita s-setg─žat tag─žha skont il-punt (h) tal-Artikolu 58(2) fejn me─žtie─í, jo─žor─íu u j─íeddu ─őertifikazzjoni. Stat Membru g─žandu ji┼╝gura li dawk il-korpi ta’ ─őertifikazzjoni huma akkreditati minn wa─žda jew wie─žed, jew mit-tnejn, li ─íejjin:
  • (a) l-awtorit├á supervi┼╝orja li hija kompetenti skont l-Artikolu 55 jew 56;
  • (b) il-korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni msemmi f’konformit├á mar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill┬á(20) f’konformit├á ma’ EN-ISO/IEC 17065/2012 u mar-rekwi┼╝iti addizzjonali stabbiliti mill-awtorit├á supervi┼╝orja li hija kompetenti skont l-Artikolu 55 jew┬á56.
 • Il-korpi ta’ ─őertifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 g─žandhom ji─íu akkreditati skont dak il-paragrafu biss fejn ikunu:
  • (a) wrew l-indipendenza u l-g─žarfien espert tag─žhom b’rabta mas-su─í─íett ta─ő-─őertifikazzjoni g─žas-sodisfazzjon tal-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti;
  • (b) impenjaw ru─žhom li jirrispettaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 42(5) u approvati mill-awtorit├á supervi┼╝orja li hija kompetenti skont l-Artikolu 55 jew 56 jew mill-Bord, skont l-Artikolu 63, il-Bord;
  • (c) stabbilixxew pro─őeduri g─žall-─žru─í, ir-rie┼╝ami perjodiku u l-irtirar ta’ ─őertifikazzjoni, si─íilli u marki tal-protezzjoni tad-data;
  • (d) stabbilixxew pro─őeduri u strutturi biex jindirizzaw lmenti dwar ksur ta─ő-─őertifikazzjoni jew il-mod li bih i─ő-─őertifikazzjoni ─íiet, jew qed ti─íi, implimentata mill-kontrollur jew il-pro─őessur, u biex jag─žmlu trasparenti dawk il-pro─őeduri u l-istrutturi g─žas-su─í─íetti tad-data u g─žall-pubbliku; u
  • (e) wrew g─žas-sodisfazzjon tal-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti, li l-kompiti u d-dmirijiet tag─žhom ma jirri┼╝ultawx f’konflitt ta’ interessi.
 • L-akkreditazzjoni tal-korpi ta’ ─őertifikazzjoni kif imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu g─žandhom jitwettqu abba┼╝i ta’ kriterji approvati mill-awtorit├á supervi┼╝orja li hija kompetenti skont l-Artikolu 55 jew 56 jew, mill-Bord, skont l-Artikolu 63. Fil-ka┼╝ ta’ akkreditazzjoni skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, dawk ir-rekwi┼╝iti g─žandhom jikkomplementaw dawk previsti fir-Regolament (KE) Nru 765/2008 u r-regoli tekni─ői li jiddeskrivu l-metodi u l-pro─őeduri tal-korpi ta’ ─őertifikazzjoni.
 • Il-korpi ta’ ─őertifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 g─žandhom ikunu responsabbli mill-valutazzjoni tajba li twassal g─ža─ő-─őertifikazzjoni jew l-irtirar ta’ tali ─őertifikazzjoni ming─žajr pre─íudizzju g─žar-responsabbilt├á tal-kontrollur jew il-pro─őessur g─žall-konformit├á ma’ dan ir-Regolament. L-akkreditazzjoni g─žandha tin─žare─í g─žal perijodu massimu ta’ ─žames snin u tista’ ti─í─íedded bl-istess kondizzjonijiet sakemm il-korp ta’ ─őertifikazzjoni jissodisfa r-rekwi┼╝iti stabbiliti f’dan l-Artikolu.
 • Il-korpi ta’ ─őertifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 g─žandhom jipprovdu lill-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti bir-ra─íunijiet g─žall-g─žoti jew l-irtirar ta─ő-─őertifikazzjoni mitluba.
 • Ir-rekwi┼╝iti msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u l-kriterji msemmija fl-Artikolu 42(5) g─žandhom ji─íu ppubblikati mill-awtorit├á supervi┼╝orja f’forma fa─őilment a─ő─őessibbli. L-awtoritajiet supervi┼╝orji g─žandhom ukoll jittra┼╝mettu dawk ir-rekwi┼╝iti u kriterji lill-Bord. Il-Bord g─žandu ji─íbor il-mekkani┼╝mi ta’ ─őertifikazzjoni kollha u s-si─íilli tal-protezzjoni tad-data kollha f’re─íistru u g─žandu jag─žmilhom disponibbli g─žall-pubbliku bi kwalunkwe mezz xieraq.
 • Ming─žajr pre─íudizzju g─žall-Kapitolu VIII, l-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti jew il-korp nazzjonali ta’ akkreditazzjoni g─žandu jirtira akkreditazzjoni ta’ korp ta’ ─őertifikazzjoni skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jekk il-kondizzjonijiet g─žall-akkreditazzjoni ma ji─íu sodisfatti jew m’g─žadhomx ji─íu sodisfatti, jew fejn azzjonijiet me─žuda mill-korp ta’ ─őertifikazzjoni jiksru dan ir-Regolament.
 • Il-Kummissjoni hija mog─žtija s-setg─ža li tadotta atti delegati f’konformit├á mal-Artikolu 92, g─žall-fini li tispe─őifika r-rekwi┼╝iti li g─žandu jittie─žed kont tag─žhom g─žall-mekkani┼╝mi ta’ ─őertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-data msemmija fl-Artikolu 42(1).
 • Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw standards tekni─ői g─žal mekkani┼╝mi ta’ ─őertifikazzjoni u g─žal si─íilli u marki ta’ protezzjoni tad-data, u mekkani┼╝mi g─žall-promozzjoni u r-rikonoxximent ta’ dawk il-mekkani┼╝mi ta’ ─őertifikazzjoni, si─íilli u marki. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni g─žandhom ji─íu adottati f’konformit├á mal-pro─őedura ta’ e┼╝ami msemmija fl-Artikolu┬á93(2).