Artikolu 27

Rappre┼╝entanti ta’ kontrolluri jew pro─őessuri mhux stabbiliti fl-Unjoni

  • Fejn japplika l-Artikolu 3(2), il-kontrollur jew il-pro─őessur g─žandu ja─žtar bil-miktub rappre┼╝entant fl-Unjoni.
  • L-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma g─žandux japplika g─žal:
    • (a) l-ippro─őessar li jkun okka┼╝jonali, ma jinkludix, fuq skala kbira, l-ippro─őessar ta’ kategoriji spe─őjali ta’ data kif imsemmi fl-Artikolu┬á9(1) jew l-ippro─őessar ta’ data personali relatata ma’ kundanni kriminali u reati msemmijin fl-Artikolu┬á10, u li probabbilment mhux ser jirri┼╝ulta f’riskju g─žad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fi┼╝i─ői, b’kont me─žud tan-natura, il-kuntest, l-ambitu u l-g─žanijiet tal-ippro─őessar; jew
    • (b) awtorit├á jew korp pubbliku.
  • Ir-rappre┼╝entant g─žandu jkun stabbilit f’wie─žed mill-Istati Membri fejn jinsabu s-su─í─íetti tad-data, lid-data personali tag─žhom ti─íi ppro─őessata fir-rigward ta’ offerti ta’ prodotti jew servizzi lilhom, jew li l-im─íiba tag─žhom tkun issorveljata.
  • Ir-rappre┼╝entant g─žandu jkollu l-mandat mill-kontrollur jew mill-pro─őessur li ji─íi indirizzat, b’mod partikolari mill-awtoritajiet supervi┼╝orji u mis-su─í─íetti tad-data, flimkien mal-kontrollur jew mal-pro─őessur jew minflokhom, dwar il-kwistjonijiet kollha marbuta mal-ippro─őessar, sabiex tkun ┼╝gurata l-konformit├á ma’ dan ir-Regolament.
  • Il-─žatra ta’ rappre┼╝entant mill-kontrollur jew mill-pro─őessur g─žandha tkun ming─žajr pre─íudizzju g─žal azzjonijiet legali li jistg─žu jinbdew kontra l-kontrollur jew il-pro─őessur innifishom.