Artikolu 38

Po┼╝izzjoni tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data

  • Il-kontrollur u l-pro─őessur g─žandhom ji┼╝guraw li l-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data jkun involut kif dovut u ming─žajr dewmien fil-kwistjonijiet kollha li jikkon─őernaw il-protezzjoni tad-data personali.
  • Il-kontrollur u l-pro─őessur g─žandhom jappo─í─íaw lill-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data fit-twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikolu┬á39 billi jipprovdu r-ri┼╝orsi me─žtie─ía biex iwettaq dawk il-kompiti u a─ő─őess g─žad-data personali u l-attivitajiet ta’ ppro─őessar, u jsostnu l-g─žarfien espert tieg─žu.
  • Il-kontrollur u l-pro─őessur g─žandhom ji┼╝guraw li l-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data ma jir─őievi l-ebda istruzzjoni dwar l-e┼╝er─őizzju ta’ dawk il-kompiti. Ma g─žandux jitke─ő─őa jew ikun penalizzat mill-kontrollur jew mill-pro─őessur min─žabba t-twettiq tal-kompiti tieg─žu. L-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data g─žandu jirrapporta b’mod dirett lill-og─žla livell ta’ mani─íment tal-kontrollur jew tal-pro─őessur.
  • Is-su─í─íetti tad-data jistg─žu jikkuntattjaw lill-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha marbuta mal-ippro─őessar tad-data personali tag─žhom u g─žall-e┼╝er─őitar tad-drittijiet tag─žhom ta─žt dan ir-Regolament.
  • L-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data g─žandu jkunu marbut b’segretezza jew b’kunfidenzjalit├á dwar il-qadi ta’ dmirijietu, skont il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru.
  • L-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data jista’ jwettaq kompiti u dmirijiet o─žra. Il-kontrollur jew il-pro─őessur g─žandu ji┼╝gura li kwalunkwe minn dawn il-kompiti u dmirijiet ma jirri┼╝ultawx f’konflitt ta’ interessi.